Chia sẻ

S?a ch?a m?y t?nh Qu?n Thanh Xu?n t?i nh?

PH?NG K? THU?T L?U ??NG

H? N?I COMPUTER

024 3520 2401

028 3539 8583

035 495 7777

D?CH V? S?A CH?A M?Y T?NH KHU ?? TH? THANH H? T?I NH?Chi ti?t +

H? N?i Computer l? ??a ch? cung c?p d?ch v? s?a m?y t?nh H? N?i t?i nh?????c s? ??ng kh?ch h?ng ??t ni?m tin trong nhi?u n?m li?n b?i uy t?n ?i k?m ch?t l??ng v? m?c gi? t?t nh?t. Nh? d?ch v? n?y m? r?t nhi?u kh?ch h?ng ?? c? th? s? d?ng m?y b?nh th??ng, ti?t ki?m ???c chi ph? mua m?y m?i.

S?a ch?a m?y t?nh Qu?n Thanh Xu?n t?i nh? c?a C?ng ty H? N?i Computer bao g?m:

  • S?a ch?a m?y t?nh kh?ng l?n, treo, kh?i ??ng l?i, ch?y ch?m m?y
  • T? v?n v? n?ng c?p m?y t?nh theo y?u c?u c?a kh?ch h?ng
  • C?u d? li?u
  • C?i ??t Windows, ph?n m?m ?? h?a v? ph?n m?m k? to?n chuy?n ngh?nh
  • S?a ch?a linh ki?n b? l?i, b? h?ng
  • Thay th? linh ki?n b? l?i, b? h?ng
  • Mua b?n m?y t?nh, laptop

6 l? do b?n n?n ch?n d?ch v? S?a ch?a m?y t?nh Qu?n Thanh Xu?n t?i nh? c?a ch?ng t?i, ?? l?

1. L?ch s? g?n 20 n?m trong ng?nh, ch?ng t?i hi?u r?ng t?m quan tr?ng c?a chi?c M?y t?nh – M?y in v?i qu? kh?ch. Ph??ng ch?m ho?t ??ng c?a ch?ng t?i l?: ?V? kh?ch h?ng?.
?
2. ??i ng? k? thu?t vi?n gi?u kinh nghi?m, tinh th?n tr?ch nhi?m cao, trung th?c, c? ??y ?? h? s? l? l?ch khi ???c tuy?n ch?n. V? th?, kh?ch h?ng ho?n to?n y?n t?m khi ??i ng? k? thu?t c?a ch?ng t?i, t?i v?n h?nh d?ch v? t?i v?n ph?ng c?ng nh? nh? ri?ng c?a qu? kh?ch.
?
3. Ch?ng t?i c? m?i quan h? l?u n?m v?i c?c Nh? ph?n ph?i linh ki?n m?y t?nh h?ng ??u tr?n th? tr??ng nh?? GIGABYTE Global ?,? Dell USA ?,? v? v?y, ch?ng t?i s? lu?n c? ?? nh?ng linh ki?n ph? ki?n, ???c ph?n ph?i ch?nh h?ng v?i gi? r? nh?t ?? cung c?p cho kh?ch h?ng
?
4. Ph??ng ch?m ho?t ??ng c?a ch?ng t?i, t?i l?:? ?V? Kh?ch h?ng?
– Kh?ch h?ng l? ?n nh?n c?a ch?ng t?i, v? v?y ch?ng t?i lu?n h??ng t?i s? h?i l?ng t?i ?a cho qu? kh?ch h?ng v?i d?ch v? S?a ch?a m?y t?nh ?? m?c m?y in t?i nh? c?a m?nh.
?
5. S?a ch?a m?y t?nh- ?? m?c m?y in? t?i nh?, cam k?t c? m?t sau 30 ph?t m? kh?ng ?? m?t th?i gian c?a kh?ch h?ng
– C? ??y ?? h?a ??n Gi? tr? gia t?ng n?u qu? kh?ch y?u c?u.
– Thanh to?n b?ng ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n v?i ??y ?? phi?u thu, phi?u b?o h?nh, bi?n nh?n ?i k?m.
?
6. H? tr? v? t? v?n k? thu?t mi?n ph?, H? tr? tr?c tuy?n 24/7
?

S?a ch?a m?y t?nh Qu?n Thanh Xu?n t?i nh?:

B?ng Gi? S?a M?y T?nh T?i Nh? T?i H? N?i

?

Li?n h? ngay v?i ch?ng t?i ?? t?i c? d?ch v? S?a ch?a m?y t?nh Qu?n Thanh Xu?n t?i nh? t?t nh?t:

C?ng ty TNHH H? N?i Computer

* Website:?? https://hanoicomputer.net/

H? tr? k? thu?t 24/7: Tel: 035 – 495 – 7777

?

CH? NH?NH H? N?I:

– ?i?n tho?i: 024 – 3520 – 2401

– ??a ch?: S? 416 – M1A – Khu ?? Th? Thanh H?, Ph??ng Ki?n H?ng, Qu?n H? ??ng, Th?nh Ph? H? N?i

?

CH? NH?NH TP. H? CH? MINH:

– ?i?n tho?i: ?028 – 3539 – 8583

– ??a ch?: 81/1 ???ng s? 13, Khu ph? 6 – Ph??ng B?nh Tr?ng T?y – Th?nh ph? Th? ??c – TP H? Ch? Minh.

?

?

Qu?n Thanh Xu?n

Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh ph? H? N?i
Th?ng tin t?ng quan v? Thanh Xu?n, H? N?iThanh Xu?n l? m?t qu?n c?a th? ?? H? N?i. Qu?n Thanh Xu?n n?m ? c?a ng? ph?a t?y c?a th?nh ph? l? qu?n m?i ???c th?nh l?p ng?y 22/11/1996. Qu?n Thanh Xu?n c? Khu Trung H?a Nh?n Ch?nh ?ang ph?t tri?n m?nh nh? m?t trung t?m m?i c?a th?nh ph?.

V? tr? ??a l?

Qu?n Thanh Xu?n ph?a B?c qu?n Thanh Xu?n gi?p v?i qu?n C?u Gi?y v? qu?n ??ng ?a. Ph?a ??ng Thanh Xu?n gi?p v?i qu?n Hai B? Tr?ng; ph?a T?y Thanh Xu?n gi?p qu?n H? ??ng v? huy?n T? Li?m ; ph?a Nam Thanh Xu?n gi?p huy?n Thanh Tr?.
L?ch s?

V?ng ??t Thanh Xu?n tr??c n?m 1945, l? ph?n ??t c?a ??i l? Ho?n Long thu?c ngo?i th?nh H? N?i.
V?ng ??t Thanh Xu?n sau ng?y gi?i ph?ng Th? ?? H? N?i (10/10/1954), l? m?t ph?n ??t c?a qu?n 6 v? qu?n 5 thu?c v?ng ngo?i th?nh H? N?i v? m?t ph?n ??t c?a huy?n Thanh Tr?, H? ??ng.

?

V?ng ??t Thanh Xu?n t? n?m 1961, g?m m?t ph?n ??t c?a khu ??ng ?a sau n?y l? qu?n ??ng ?a thu?c th?nh H? N?i)v? m?t ph?n ??t c?a huy?n T? Li?m v? huy?n Thanh Tr? thu?c ngo?i th?nh H? N?i.
Ch?nh ph? ra Ngh? ??nh s? 74-CP, ng?y 22/11/1996, th?nh l?p qu?n Thanh Xu?n g?m 11 ??n v? h?nh ch?nh l?: c?c ph??ng Thanh Xu?n B?c, Th??ng ??nh, Kim Giang,Thanh Xu?n, x? Nh?n Ch?nh (huy?n T? Li?m), x? Kh??ng ??nh (huy?n Thanh Tr?). Ph??ng Li?t thu?c qu?n ??ng ?a v? m?t ph?n di?n t?ch ph??ng Nguy?n Tr?i, Kh??ng Th??ng (thu?c qu?n ??ng ?a).

V?n h?a- X? h?i

Qu?n Thanh Xu?n -???ng Nguy?n Tr?ic? nhi?u vi?n nghi?n c?u, h?c vi?n, tr??ng cao ??ng, ??i h?c nh?: ??i h?c Khoa h?c X? h?i v? Nh?n v?n, ??i h?c Khoa h?c T? nhi?n, (thu?c ??i h?c Qu?c gia H? N?i), ??i h?c H? N?i, ??i h?c Ki?n tr?c H? N?i, ??i h?c An ninh v.v…
Thanh Xu?n c? Ng? t? S?: n?i ti?ng v? n?n t?c ???ng ? H? N?i hi?n nay ?? ???c???c c?i t?o v? m? r?ng.

?

? qu?n Thanh Xu?n c?ng t?c ch?m s?c, b?o v? s?c kh?e, gi? g?n v? sinh m?i tr??ng, C?ng t?c ph?ng ch?ng d?ch b?nh, v? sinh an to?n th?c ph?m… ???c th?c hi?n th??ng xuy?n.
Khu nh? ? Thanh Xu?n: ?ang ???c ??u t? ph?t tri?n tr? th?nh m?t trung t?m hi?n ??i c?a qu?n.

C?c tr??ng ??i h?c

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c X? h?i v? Nh?n v?n, ??i h?c Qu?c gia H? N?i
Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhi?n, ??i h?c Qu?c gia H? N?i
Tr??ng ??i h?c Th?ng Long
H?c vi?n Qu?n l? Gi?o d?c
Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? Giao th?ng V?n t?i
Tr??ng ??i h?c H? N?i
Tr??ng ??i h?c S? ph?m Ngh? thu?t Trung ??ng

C?c di t?ch l?ch s? v? danh lam th?ng c?nh n?i ti?ng

??nh l?ng Quan Nh?n

G? ??ng Th?y
??nh C? Ch?nh…
??nh Kh??ng ??nh
H?nh ?nh v? Thanh Xu?n, H? N?i
H?nh ?nh Thanh Xu?n, H? N?i
??i h?c Khoa H?c T? Nhi?n – ??i h?c Qu?c Gia H? N?i
H?nh ?nh Thanh Xu?n, H? N?i
L? h?i c? truy?n 5 l?ng M?c – L?ng M?c C? Ch?nh
H?nh ?nh Thanh Xu?n, H? N?i
Khu ?? th? Trung H?a – Nh?n Ch?nh
D? ?n b?t ??ng s?n t?i Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
?nh d? ?n M? S?n Tower
M? S?n Tower
62 Nguy?n Huy T??ng, Ph??ng Thanh Xu?n Trung, Thanh Xu?n, H? N?i
?nh d? ?n Hei Tower
Hei Tower
S? 1 Ng?y Nh? Kon Tum, Ph??ng Nh?n Ch?nh, Thanh Xu?n, H? N?i
T? h?p Trung t?m Th??ng m?i D?ch v? 69 V? Tr?ng Ph?ng
T? h?p Trung t?m Th??ng m?i D?ch v? 69 V? Tr?ng Ph?ng
S? 69 V? Tr?ng Ph?ng, Ph??ng Thanh Xu?n Trung, Thanh Xu?n, H? N?i
d? ?n Star City L? V?n L??ng
Star City L? V?n L??ng
L? ??t 4.1-CC, ???ng L? V?n L??ng, Ph??ng Nh?n Ch?nh, Thanh Xu?n, H? N?i
d? ?n Chung c? 72 Quan Nh?n
Chung c? 72 Quan Nh?n
s? 38, Ng? 72 ph? Quan Nh?n, Ph??ng Nh?n Ch?nh, Thanh Xu?n, H? N?i
d? ?n T?a nh? v?n ph?ng Th?ng Long
T?a nh? v?n ph?ng Th?ng Long
S? 98 Ng?y Nh? Kon Tum, Ph??ng Nh?n Ch?nh, Thanh Xu?n, H? N?i
d? ?n Golden Land
Golden Land
275 Nguy?n Tr?i, Ph??ng Thanh Xu?n Trung, Thanh Xu?n, H? N?i
d? ?n Starcity Center
Starcity Center
L? HH Khu ?? th? ??ng Nam Tr?n Duy H?ng, Thanh Xu?n, H? N?i
d? ?n Khu ?? th? 54 H? ??nh
Khu ?? th? 54 H? ??nh
Ph? H? ??nh, Thanh Xu?n, H? N?i
d? ?n Khu ?? th? m?i H? ??nh
Khu ?? th? m?i H? ??nh
214 Nguy?n Xi?n, Ph??ng Thanh Xu?n B?c, Thanh Xu?n, H? N?i

C?c ??a ?i?m tr?c thu?c Thanh Xu?n

Ph??ng x? tr?c thu?c Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh ph? H? N?i

Ph??ng H? ??nh

Ph??ng Kh??ng ??nh

Ph??ng Kh??ng Mai

Ph??ng Kh??ng Trung

Ph??ng Kim Giang

Ph??ng Nh?n Ch?nh

Ph??ng Ph??ng Li?t

Ph??ng Thanh Xu?n B?c

Ph??ng Thanh Xu?n Nam

Ph??ng Thanh Xu?n Trung

Ph??ng Th??ng ??nh

?

???ng ph? tr?c thu?c Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh ph? H? N?i

???ng B?i X??ng Tr?ch

???ng C?u L?

Ph? Ch?nh Kinh

???ng C? Ch?nh Lan

Ph? C? L?c

???ng ??nh C?ng

???ng ??nh C?ng Th??ng

???ng Gi?i Ph?ng

???ng Gi?p Nh?t

Ph? H? ??nh

???ng Ho?ng ??o Th?nh

Ph? Ho?ng ??o Th?y

???ng Ho?ng Minh Gi?m

???ng Ho?ng Ng?n

???ng Ho?ng V?n Th?i

???ng H?ng Li?n

???ng Khu?t Duy Ti?n

???ng Kh??ng ??nh

???ng Kh??ng ??nh

Ph? Kh??ng H?

???ng Kh??ng H? M?i

???ng Kh??ng Trung

???ng Kh??ng Trung m?i

???ng Kim Giang

Ph? L? Tr?ng T?n

???ng L? V?n L??ng

Ph? L? V?n Thi?m

???ng L??ng Ng?c Quy?n

???ng L??ng Th? Vinh

Ph? Ng?y Nh? Kon Tum

???ng Nguy?n Huy T??ng

???ng Nguy?n Ng?c N?i

Ph? Nguy?n Ng?c V?

???ng Nguy?n Qu? ??c

???ng Nguy?n Th? ??nh

???ng Nguy?n Th? Th?p

???ng Nguy?n Tr?i

???ng Nguy?n Tu?n

???ng Nguy?n V?n Tr?i

???ng Nguy?n Vi?t Xu?n

???ng Nguy?n Xi?n

Ph? Nh?n H?a

Ph? Ph?m ??nh H?

???ng Phan ??nh Gi?t

Ph? Ph? V?ng

???ng Ph?ng Khoang

Ph? Ph??ng Li?t

Ph? Quan Nh?n

???ng T?n H?ng

???ng Thanh Nh?n

???ng Th??ng ??nh

???ng T? V?nh Di?n

Ph? Tr?n ?i?n

???ng Tri?u Kh?c

???ng Tr??ng Chinh

Ph? V? H?u

Ph? V? T?ng Phan

???ng V? Tr?ng Ph?ng

???ng V??ng Th?a V?
B?n ?? v? tr? Thanh Xu?n

C?c tr??ng t? b?c THPT tr? l?n tr?n ??a b?n

1 THPT Chuy?n KHTN S? 182 ???ng L??ng Th? Vinh- Qu?n Thanh Xu?n
2 THPT DL H? N?i S? 131 Nguy?n Tr?i- Qu?n Thanh Xu?n
3 THPT H? Xu?n H??ng S? 1 Nguy?n Qu? ??c- Qu?n Thanh Xu?n
4 THPT Hu?nh Th?c Kh?ng V? Tr?ng Ph?ng- Qu?n Thanh Xu?n
5 THPT L??ng V?n Can Khu ?? Th? Trung Ho? Nh?n Ch?nh- Qu?n Thanh Xu?n
6 THPT Nguy?n Tr??ng T? S? 31 Ng? 168 Nguy?n Xi?n- Qu?n Thanh Xu?n
7 THPT Nh?n Ch?nh Ph? Ng?y Nh? Kon Tum- Qu?n Thanh Xu?n
8 THPT Phan B?i Ch?u S? 21 V? Tr?ng Ph?ng- Qu?n Thanh Xu?n
9 THPT Tr?n H?ng ??o-Thanh Xu?n Ng? 477 Nguy?n Tr?i- Qu?n Thanh Xu?n
10 THPT ??i Vi?t S? 301 Nguy?n Tr?i- Qu?n Thanh Xu?n
11 THPT ??o Duy T? S? 182 ???ng L??ng Th? Vinh- Qu?n Thanh Xu?n
12 THPT ??ng Nam ? S? 19 C? L?c-thanh Xu?n
13 BTVH C?ng ty X?y d?ng S? 25, Ng? 85, Ph? H? ??nh- Qu?n Thanh Xu?n
14 GDTX Thanh Xu?n S? 140 B?i X??ng Tr?ch- Qu?n Thanh Xu?n
15 TC ngh? C?ng ngh? ?t? 83 Tri?u Kh?c, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
16 TC ngh? s? 10 S? 101 T? V?nh Di?n, Kh??ng Trung, Qu?n Thanh Xu?n
17 HV An Ninh Nh?n D?n Km9 ???ng Nguy?n Tr?i, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
18 HV Khoa H?c Qu?n S? (Ph?a B?c) 322 L? Tr?ng T?n, Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh Ph? H? N?i
19 HV Khoa H?c Qu?n S? – Ph?a B?c 322 L? Tr?ng T?n, Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh Ph? H? N?i
20 HV Khoa H?c Qu?n S?- H? D?n S? (Thi ? Ph?a Nam) 322 L? Tr?ng T?n, Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh Ph? H? N?i
21 HV Qu?n L? Gi?o D?c 31 Phan ??nh Gi?t, Ph??ng Ph??ng Li?t, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
22 ?H C?ng Ngh? Giao Th?ng V?n T?i 54 Tri?u Kh?c, Thanh Xu?n, H? N?i ||, Ph??ng ??ng T?m, V?nh Y?n, V?nh Ph?c ||, Th?nh Ph? Th?i Nguy?n, Th?i Nguy?n
23 ?H H? N?i Km9, ???ng Nguy?n Tr?i, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
24 ?H Khoa H?c T? Nhi?n – ??i H?c Qu?c Gia H? N?i S? 334 Nguy?n Tr?i, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
25 ?H Khoa H?c X? H?i V? Nh?n V?n – ??i H?c Qu?c Gia H? N?i 336 Nguy?n Tr?i, Thanh Xu?n, H? N?i
26 ?H Ki?n Tr?c H? N?i Km 10, ???ng Nguy?n Tr?i, Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh Ph? H? N?i
27 ??i h?c Ph?ng Ch?y Ch?a Ch?y (Ph?a Nam) S? 243, ???ng Khu?t Duy Ti?n, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
28 ??i h?c Ph?ng Ch?y Ch?a Ch?y Ph?a B?c S? 243, ???ng Khu?t Duy Ti?n, Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh Ph? H? N?i
29 ??i h?c S? Ph?m Ngh? Thu?t Trung ??ng T?ng 4, Khu Hi?u B?, Tr??ng ?hsp Ngh? Thu?t Tw, Km 9, Nguy?n Tr?i, Thanh Xu?n, H? N?i. ?t: 043.8
30 ??i h?c ??i Nam 56 V? Tr?ng Ph?ng, Thanh Xu?n, H? N?i.
31 Cao ??ng Kinh T? – K? Thu?t H? N?i S? 233 ???ng Kh??ng Trung M?i, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i. ?i?n Tho?i: 04.35577501
32 Trung c?p H? Trung C?p Tr??ng Cao ??ng Giao Th?ng V?n T?i (??o T?o T?i H? N?i) 54 Ph? Tri?u Kh?c, Thanh Xu?n, H? N?i
33 Trung c?p H? Trung C?p Tr??ng Cao ??ng Kinh T? – K? Thu?t H? N?i (s? 233 ???ng Kh??ng Trung M?i, Thanh Xu?n, H? N?i)
34 Trung c?p H? Trung C?p Tr??ng Cao ??ng K? Thu?t C?ng Ngh? B?ch Khoa (s? 156 Nguy?n Tr?i, Thanh Xu?n, H? N?i)
35 Trung c?p H? Trung C?p Tr??ng ??i H?c C?ng Ngh? Giao Th?ng V?n T?i (??o T?o T?i H? N?i) S? 54 Ph? Tri?u Kh?c, Thanh Xu?n Nam, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i
36 Trung c?p H? Trung C?p Tr??ng ??i H?c Ph?ng Ch?y Ch?a Ch?y ???ng Khu?t Duy Ti?n – Thanh Xu?n – H? N?i
37 Trung c?p H? Trung C?p Tr??ng ??i H?c S? Ph?m Ngh? Thu?t Tw Km S? 9 +200, Nguy?n Tr?i, Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh Ph? H? N?i
38 Trung c?p Trung C?p B?ch Ngh? H? N?i S? 1 Nh?n Ho?, Nh?n Ch?nh, Thanh Xu?n, Hn.
39 Trung c?p Trung C?p C?nh S?t Nh?n D?n 1 ???ng Khu?t Duy Ti?n – Thanh Xu?n – H? N?i
40 Trung c?p Trung C?p C?ng Ngh? Ch? T?o M?y S? 131 ???ng Nguy?n Tr?i, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i Dt – (04) 3 558.2926
41 Trung c?p Trung C?p Kinh T? – C?ng Ngh? Giao Th?ng V?n T?i 55/29, Ph? Kh??ng H?, Ph??ng Kh??ng ??nh, Qu?n Thanh Xu?n, Th?nh Ph? H? N?i
42 Trung c?p Trung C?p Kinh T? K? Thu?t C?ng Ngh? H? N?i S? 55/29, Kh??ng H?, Kh??ng ??nh, Thanh Xu?n, H? N?i. Tel: (04) 3557 5689
43 Trung c?p Trung C?p Kinh T? K? Thu?t H? N?i I S? 54 V? Tr?ng Ph?ng, Thanh Xu?n, H? N?i.
44 Trung c?p Trung C?p N?ng Nghi?p H? N?i S? 30a V? H?u, Thanh Xu?n B?c, Thanh Xu?n, H? N?i
45 Trung c?p Trung C?p S? Ph?m M?u Gi?o – Nh? Tr? H? N?i S? 31, Kh??ng H?, Kh??ng ??nh, Thanh Xu?n, H? N?i
46 Trung c?p Trung C?p Y T? ??ng V? Ng?n 245 L??ng Th? Vinh, Thanh Xu?n, H? N?i

???c th?nh l?p ng?y 28 th?ng 12 n?m 1996, tr?n c? s? t?ch 5 ph??ng: Th??ng ??nh, Thanh Xu?n B?c, Thanh Xu?n, Kim Giang, Ph??ng Li?t; 78,1 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 20.862 nh?n kh?u c?a ph??ng Nguy?n Tr?i, 98,4 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 5.506 nh?n kh?u c?a ph??ng Kh??ng Th??ng thu?c qu?n ??ng ?a; x? Nh?n Ch?nh thu?c huy?n T? Li?m v? x? Kh??ng ??nh thu?c huy?n Thanh Tr?[2].

Theo ??, qu?n Thanh Xu?n c? di?n t?ch t? nhi?n 913,2 ha v? 117.863 nh?n kh?u, g?m 11 ??n v? h?nh ch?nh tr?c thu?c l?1. Ph??ng Thanh Xu?n (???c ??i t?n th?nh ph??ng Thanh Xu?n Trung) c? 106,2 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 11.036 nh?n kh?u.2. Ph??ng Th??ng ??nh c? 65,8 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 13.516 nh?n kh?u.3. Ph??ng Kim Giang c? 22,3 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 8.387 nh?n kh?u.4. Ph??ng Ph??ng Li?t c? 102,8 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 13.030 nh?n kh?u.5. Ph??ng Thanh Xu?n Nam ???c th?nh l?p tr?n c? s? 32,8 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 8.266 nh?n kh?u c?a ph??ng Thanh Xu?n B?c.??a gi?i ph??ng Thanh Xu?n Nam: ??ng gi?p ph??ng H? ??nh, ph??ng Thanh Xu?n Trung; T?y gi?p ph??ng Trung V?n (qu?n Nam T? Li?m); Nam gi?p x? T?n Tri?u (huy?n Thanh Tr?), ph??ng V?n Qu?n (qu?n H? ??ng), B?c gi?p ph??ng Thanh Xu?n B?c.6.

Ph??ng Thanh Xu?n B?c c?n l?i 48,4 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 17.857 nh?n kh?u.??a gi?i ph??ng Thanh Xu?n B?c: ??ng gi?p ph??ng Nh?n Ch?nh, T?y v? B?c gi?p ph??ng Trung V?n (qu?n Nam T? Li?m), Nam gi?p ph??ng Thanh Xu?n Nam.7. Ph??ng Kh??ng Mai ???c th?nh l?p tr?n c? s? 98,4 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 5.506 nh?n kh?u c?a ph??ng Kh??ng Th??ng.??a gi?i ph??ng Kh??ng Mai: ??ng gi?p ph??ng Ph??ng Li?t; T?y gi?p ph??ng Kh??ng Trung; Nam gi?p ph??ng ??nh C?ng (qu?n Ho?ng Mai); B?c gi?p ph??ng Kh??ng Th??ng (qu?n ??ng ?a).Ph??ng Kh??ng Th??ng (qu?n ??ng ?a) sau khi ?i?u ch?nh ??a gi?i h?nh ch?nh c?n l?i 33,5 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 10.010 nh?n kh?u.8. Ph??ng Kh??ng Trung ???c th?nh l?p tr?n c? s? 78,1 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 20.862 nh?n kh?u c?a ph??ng Nguy?n Tr?i (qu?n ??ng ?a).??a gi?i ph??ng Kh??ng Trung: ??ng gi?p ph??ng Kh??ng Mai; T?y gi?p ph??ng Th??ng ??nh;

Nam gi?p ph??ng Kh??ng ??nh v? ph??ng ??nh C?ng (qu?n Ho?ng Mai); B?c gi?p ph??ng Nguy?n Tr?i (qu?n ??ng ?a).Ph??ng Nguy?n Tr?i (qu?n ??ng ?a) sau khi ?i?u ch?nh ??a gi?i h?nh ch?nh c?n l?i 23,4 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 11.230 nh?n kh?u, ???c ??i t?n th?nh ph??ng Ng? T? S?.9.Ph??ng Kh??ng ??nh ???c th?nh l?p tr?n c? s? 138,9 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 5.929 nh?n kh?u c?a x? Kh??ng ??nh.??a gi?i ph??ng Kh??ng ??nh: ??ng gi?p x? ??nh C?ng (huy?n Thanh Tr?); T?y gi?p ph??ng H? ??nh; Nam gi?p ph??ng Kim Giang v? ph??ng ??i Kim (qu?n Ho?ng Mai);

B?c gi?p ph??ng Kh??ng Trung.10. Ph??ng H? ??nh ???c th?nh l?p tr?n c? s? ph?n c?n l?i c?a x? Kh??ng ??nh g?m 58,6 ha di?n t?ch t? nhi?n v? 4.245 nh?n kh?u.??a gi?i h?nh ch?nh ph??ng H? ??nh: ??ng gi?p ph??ng Kh??ng ??nh; T?y gi?p ph??ng Thanh Xu?n Trung, Thanh Xu?n Nam; Nam gi?p x? T?n Tri?u (huy?n Thanh Tr?); v? ph??ng Kim Giang; B?c gi?p ph??ng Th??ng ??nh.11. Ph??ng Nh?n Ch?nh ???c th?nh l?p tr?n c? s? to?n b? di?n t?ch t? nhi?n v? nh?n kh?u c?a x? Nh?n Ch?nh, g?m 160,9 ha v? 9.229 nh?n kh?u.??a gi?i h?nh ch?nh ph??ng Nh?n Ch?nh: ??ng gi?p ph??ng L?ng H?, ph??ng Th?nh Quang (qu?n ??ng ?a); T?y gi?p ph??ng Trung V?n (qu?n Nam T? Li?m) v? ph??ng Thanh Xu?n B?c; Nam gi?p ph??ng Th??ng ??nh, ph??ng Thanh Xu?n Trung; B?c gi?p ph??ng Trung H?a (qu?n C?u Gi?y)Qu?n Thanh Xu?n c? 11 ph??ng: H? ??nh, Kh??ng ??nh, Kh??ng Mai, Kh??ng Trung, Kim Giang, Nh?n Ch?nh, Ph??ng Li?t, Thanh Xu?n B?c, Thanh Xu?n Nam, Thanh Xu?n Trung, Th??ng ??nh cho ??n ng?y nay.H? t?ngQu?c l? 6 t? H? N?i ?i c?c t?nh ph?a T?y B?c b?t ??u t? Ng? T? S? ?i qua ??a b?n qu?n.Nh?ng ?i?m nh?n quan tr?ng nh?t v? qu?n Thanh Xu?n:Khu ?? th? Trung H?a Nh?n Ch?nh n?m m?t ph?n t?i ph??ng Nh?n Ch?nh (ph?n c?n l?i t?i qu?n C?u Gi?y) ?ang ph?t tri?n m?nh nh? m?t trung t?m m?i c?a th?nh ph? H? N?i.Khu ?? th? Mandarin Garden: n?m m?t ph?n t?i ph??ng Nh?n Ch?nh, li?n k? v?i khu ?? th? Trung H?a – Nh?n Ch?nh.

Ph?n c?n l?i n?m ? ph??ng Thanh Xu?n Nam.Khu ?? th? H? ??nh: n?m t?i ph?a t?y ???ng Nguy?n Xi?n, thu?c ??a b?n ph??ng H? ??nh.Khu ?? th? Kh??ng ??nh: n?m trong khu d?n c? ??m H?ng, thu?c ??a b?n ph??ng Kh??ng ??nh.Khu ?? th? cao c?p Royal City: n?m t?i s? 74 ???ng Nguy?n Tr?i, ti?n th?n l? nh? m?y C? kh? H? N?i. Hi?n nay Royal City ?ang ph?t tri?n v?i r?t nhi?u d?ch v?, l? ?i?m ??n l? t??ng.Khu ?? th? Pandora: n?m t?i s? 53 ph? Tri?u Kh?c, ti?n th?n l? nh? m?y s?n xu?t ? t? H?a B?nh th? ?? H? N?i.Khu t?p th? Th??ng ??nh: l? khu nh? ? x?y d?ng theo ph??ng ph?p b? t?ng l?p gh?p t?m l?n, g?m nhi?u t?a nh? cao n?m t?ng, ???c x?y d?ng t? nh?ng n?m 60 c?a th? k? 20, ??n nay ?? xu?ng c?p tr?m tr?ng. Khu nh? hi?n ?ang c? d? ?n n?ng c?p l?n ??n 25 t?ng. Trong t??ng lai ??y s? l? m?t trung t?m hi?n ??i c?a qu?n.

Khu t?p th? Thanh Xu?n B?c: n?m t?i ph?a t?y nam qu?n Thanh Xu?n, gi?p ranh v?i ph??ng Trung V?n, qu?n Nam T? Li?m, ???c x?y d?ng t? nh?ng n?m 80 c?a th? k? 20, ti?n th?n l? x? nghi?p tho?t n??c s? 4 H? N?i.Khu t?p th? Ph??ng Li?t: n?m t?i ph?a ??ng b?c qu?n Thanh Xu?n, n?m c?nh ng? t? V?ng, thu?c ??a b?n ph??ng Ph??ng Li?t, ti?n th?n l? Khu t?p th? Ph?ng Khoang.Khu t?p th? Kim Giang: n?m t?i ph? Ho?ng ??o Th?nh, t? ???ng Kim Giang ??n ???ng Nguy?n Xi?n, thu?c ??a b?n ph??ng Kim Giang.

Ng? t? S?: n?i ti?ng v? n?n t?c ???ng ? H? N?i, ?? ???c c?i t?o v? m? r?ng.???ng Nguy?n Tr?i: t?p trung m?t s? tr??ng ??i h?c (nh? ??i h?c Khoa h?c T? nhi?n, ??i h?c Khoa h?c X? h?i v? Nh?n v?n, ??i h?c ngo?i ng? H? N?i (tr??c l? ??i h?c H? N?i)…) l? m?t con ???ng r?ng, l??ng b?i kh? l?n, c? nhi?u c?y xanh nh?ng m?t ?? d?n c? v? c?m nh? m?y cao su, x? ph?ng, thu?c l?, ?t? n?n l?u l??ng ng??i tham gia giao th?ng r?t l?n.

C?c d? ?n ???ng s?t ?? th? ?i qua ??a b?n qu?n l? c?c tuy?n s? 1 (Ng?c H?i – Y?n Vi?n), tuy?n s? 2 (N?i B?i – Th??ng ??nh), tuy?n s? 2A (C?t Linh – H? ??ng), tuy?n s? 4 (Li?n H? – B?c Th?ng Long), tuy?n s? 8 (An Kh?nh – D??ng X?) trong ?? tuy?n s? 2A ?? ???c ch?y th? nghi?m v?o ??u th?ng 8-2018 v? ch?nh th?c v?n h?nh v?o qu? I-2019; tuy?n s? 1 hi?n ?ang ???c ??u t? x?y d?ng.

Trả lời