Chia sẻ

Ch?nh s?ch b?o h?nh

A. Ch?nh s?ch ??i m?i ?p d?ng cho s?n ph?m

?i?u ki?n ?p d?ng: s?n ph?m c? l?i k? thu?t trong v?ng 30 ng?y k? t? ng?y giao h?ng th?nh c?ng (c?n c? theo ng?y tr?n h?a ??n b?n h?ng). Kh?ch h?ng mang s?n ph?m ??n ??a ch? c?a ch?ng t?i ?? h? tr? ??i s?n ph?m m?i.

Ch?nh s?ch n?y c? th? thay ??i theo t?ng th?i k? danh s?ch s?n ph?m v? ph? thu?c v?o ch?nh s?ch b?o h?nh chung c?a Hanoicomputer. Khi c? thay ??i Hanoicomputer s? th?ng b?o b?ng c?ch c?p nh?t n?i dung ?i?u kho?n B?o h?nh tr?n trang th??ng m?i ?i?n t? c?a Samsung tr??c 15 ng?y.

B. Ch?nh s?ch b?o h?nh

1.Th?i h?n b?o h?nh s?n ph?m:

Th?i h?n b?o h?nh ???c x?c nh?n d?a v?o th?ng tin ghi tr?n tem b?o h?nh

Trong tr??ng h?p s?n ph?m kh?ng s? d?ng b?o h?nh ?i?n t? ho?c s?n ph?m ch?a k?ch ho?t ng?y mua ??n t?ng ??i th? d?a v?o b?ng b?n d??i ?? x?c nh?n th?i h?n b?o h?nh cho s?n ph?m ??, v?i ?i?u ki?n nh? sau:

Th?i h?n b?o h?nh ??i v?i linh ki?n thay th? ngo?i b?o h?nh

Th?i h?n b?o h?nh ??i v?i linh ki?n thay th? ngo?i b?o h?nh ???c ?p d?ng nh? sau:

Tr??ng h?p t?i th?i ?i?m s?a ch?a thay th? m? th?i h?n b?o h?nh c?n l?i c?a s?n ph?m nhi?u h?n ba (03) th?ng, th?i h?n b?o h?nh c?a linh ki?n thay th? ???c t?nh theo th?i h?n b?o h?nh c?n l?i c?a s?n ph?m;

T?i th?i ?i?m s?a ch?a thay th? m? th?i h?n b?o h?nh c?n l?i c?a s?n ph?m ?t h?n ba (03) th?ng, th?i h?n b?o h?nh c?a linh ki?n thay th? ???c ?p d?ng l? ba (03) th?ng.

2. Th?i h?n b?o h?nh ??i v?i s?n ph?m ???c ??i m?i

N?u t?i th?i ?i?m ??i m?i s?n ph?m m? th?i h?n b?o h?nh c?n l?i c?a s?n ph?m c? ?ang s? d?ng nhi?u h?n s?u (06) th?ng th? th?i h?n b?o h?nh c?a s?n ph?m ??i m?i ???c t?nh b?ng v?i th?i h?n b?o h?nh c?n l?i c?a s?n ph?m c? ?ang s? d?ng;

N?u t?i th?i ?i?m ??i m?i s?n ph?m m? th?i h?n b?o h?nh c?n l?i c?a s?n ph?m c? ?ang s? d?ng nh? h?n s?u (06) th?ng th? th?i h?n b?o h?nh c?a s?n ph?m ??i m?i ???c t?nh l? s?u (06) th?ng.

?i?u ki?n b?o h?nh

S?n ph?m c?n nguy?n v?n tem b?o h?nh c?a Hanoicomputer;

L?i k? thu?t c?n ???c s?a ch?a ph?t sinh trong Th?i h?n B?o h?nh;

S?n ph?m kh?ng thu?c tr??ng h?p t? ch?i b?o h?nh.

Tr??ng h?p ngo?i ph?m vi b?o h?nh

Nh?ng tr??ng h?p kh?ng thu?c ph?m vi b?o h?nh

a) S?n ph?m h?t h?n b?o h?nh;

b) S?n ph?m b? h? h?ng do hao m?n th?ng th??ng, g?p tai n?n, b? s? d?ng sai c?ch, kh?ng ???c v? sinh ??ng c?ch (bao g?m ph?n b?n ngo?i, b?n trong, c?c lo?i b? l?c v? sinh), kh?ng ???c b?o d??ng v? th?c hi?n dich v? ??ng c?ch, b? c?n tr?ng, s?u b? bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ??ng v?t chui v?o, l?p ??t kh?ng ?? ho?c sai, v?n h?nh sai, s? d?ng qu? nhi?u, s? d?ng sai m?c ??ch thi?t k?, s? d?ng pin l?i hay pin ?? r? r?, sai ?i?n ?p, h? h?ng do ngo?i l?c t?c ??ng;

c) S?n ph?m kh?ng ???c b?o h?nh t?i Vi?t Nam

d) Thi?n tai hay S? ki?n B?t Kh? Kh?ng, bao g??m nh?ng kh?ng gi??i ha?n h?a ho?n hay h? h?ng do ch?t l?ng;

f) Kh?ng b?o h?nh ph? t?ng k?m theo nh? d?y c?p, ??u n?i t?n hi?u, th? nh??

Nh?ng tr??ng h?p m?t quy?n b?o h?nh

a) S?n ph?m kh?ng c?n mang s? s?-ri c?a nh? s?n xu?t;

b) S?n ph?m ?? ???c m?t b?n kh?c kh?ng ph?i l? Hanoicomputer th?c hi?n d?ch v? hay can thi?p v?o b?ng b?t k? c?ch n?o;

c) Kh?ch h?ng kh?ng cung c?p m?i tr??ng ph? h?p cho S?n ph?m, bao g??m nh?ng kh?ng gi??i ha?n vi?c kh?ng cung c?p ngu?n ?i?n/ ngu?n n??c ph? h?p, ngu?n ?i?n g?p s? c?, ?? d? v?t nh? ch?t l?ng, h?i ?m hay b?i b?n l?t v?o hay t?c ??ng l?n S?n ph?m;

d) B?t k? s? thay ??i n?o ??i v?i S?n ph?m, d? c? s? d?ng thi?t b? hay b? ph?n b? sung hay kh?ng;

e) G?n th?m ph? ki?n c? kh?, ?i?n hay b?t k? lo?i n?o kh?c kh?ng ???c Hanoicomputer cung c?p v? ?y quy?n;

f) ?? thay ??i b?t k? ??c t?nh n?o c?a s?n ph?m b?i ng??i kh?c kh?ng ph?i l? Hanoicomputer;

g) G?n th?m ho?c th?o b?t ph? ki?n, linh ki?n hay thi?t b? kh?c tr?n S?n ph?m;

3. T? ch?i b?o h?nh:

Khi mua s?n ph?m t?i Website B?n H?ng, Qu? kh?ch c? c?c quy?n theo ?i?u 8 c?a Lu?t B?o V? NTD m? kh?ng th? b? lo?i tr?, ng?n c?n ho?c ?i?u ch?nh. Vi?c t? ch?i b?o h?nh v? gi?i h?n tr?ch nhi?m c?a ch?ng t?i theo C?c ?i?u kho?n n?y t?y thu?c v?o b?t k? quy?n n?o m? Qu? kh?ch c? th? h??ng theo quy ??nh c?a ph?p lu?t.

Qu? kh?ch hi?u r? v? ??ng ? r?ng vi?c Qu? kh?ch truy c?p v? s? d?ng c?c Website B?n H?ng s? mang l?i nh?ng r?i ro cho ri?ng Qu? kh?ch m? ?theo nguy?n tr?ng? v? ?s?n c?? c?a Website B?n H?ng. ??c bi?t, ch?ng t?i kh?ng ??m b?o v?i Qu? kh?ch r?ng: vi?c truy c?p v? s? d?ng Website B?n H?ng, k? c? cho m?c ??ch mua S?n ph?m th?ng qua c?c c?a h?ng tr?c tuy?n, s? ??p ?ng y?u c?u c?a Qu? Kh?ch (v? Qu? kh?ch th?a nh?n r?ng Qu? kh?ch ?? d?a tr?n kinh nghi?m ri?ng, k? n?ng v? s? ph?n ?o?n c?a m?nh ?? ??nh gi? Website B?n H?ng v? c?c S?n ph?m v? r?ng Qu? kh?ch h?i l?ng v? s? th?ch h?p c?a Website B?n H?ng v? c?c S?n ph?m ?? ??p ?ng c?c y?u c?u c?a Qu? kh?ch); ho?c vi?c truy c?p v?o Website B?n H?ng c?a Qu? kh?ch s? kh?ng b? gi?n ?o?n, kh?ng b? l?i, ??m b?o k?p th?i v? an to?n.

N?u b?t k? ?i?u ki?n, b?o ??m, b?o l?nh ho?c c?c quy ??nh kh?c ???c ng? ? hay ?p ??t li?n quan ??n h?p ??ng (cho d? d?a v?o lu?t ph?p, ph?p lu?t th?ng th??ng ho?c b?ng c?ch kh?c) v? kh?ng th? b? lo?i tr? (m?t ??i?u kho?n kh?ng th? lo?i tr??), v? ch?ng t?i c? kh? n?ng h?n ch? s? ??n b? c?a Qu? kh?ch ??i v?i m?t vi ph?m v? ?i?u kho?n kh?ng th? lo?i tr?, ?? tr?ch nhi?m c?a ch?ng t?i ??i v?i S?n ph?m cho vi ph?m v? ?i?u kho?n kh?ng th? lo?i tr? nh? v?y ???c gi?i h?n trong m?t ho?c nh?ng c?ng vi?c sau ??y, t?y theo l?a ch?n c?a ch?ng t?i: Li?n quan ??n h?ng h?a, vi?c thay th? h?ng h?a ho?c cung c?p h?ng h?a t??ng ???ng, s?a ch?a h?ng ho?, thanh to?n c?c chi ph? thay th? h?ng h?a ho?c mua h?ng h?a t??ng ???ng, ho?c thanh to?n chi ph? s?a ch?a h?ng h?a;