Chia sẻ

Quy?n c?a Qu? kh?ch

C? m?t s? ?i?u kho?n b?o h?nh ?i k?m v?i S?n ph?m v? kh?ng th? ???c lo?i tr? theo ?i?u 21 c?a Lu?t B?o v? quy?n l?i ng??i ti?u d?ng s? 59/2010/QH12 do Qu?c h?i Vi?t Nam th?ng qua v?o ng?y 17 th?ng 11 n?m 2010 v? c? hi?u l?c t? ng?y 01 th?ng 07 n?m 2011 (?Lu?t B?o V? NTD?). S?n ph?m c?a Qu? kh?ch c? th? ???c b?o h?nh b?ng c?ch s?a ch?a ho?c thay th? n?u S?n ph?m ?? kh?ng ??t chu?n ch?t l??ng v? m?c ?? h? h?ng kh?ng ph?i l? ho?n to?n ph? h?p v?i C?c ?i?u kho?n n?y. Trong tr??ng h?p n?y, Qu? kh?ch vui l?ng li?n h? t?ng ??i ch?m s?c kh?ch h?ng 035 495 7777 (d?ch v? 24/7) ?? ???c h??ng d?n quy tr?nh b?o h?nh s?n ph?m.

Trả lời