Chia sẻ

S?n ph?m

1 B?t k? h?nh ?nh hay h?nh ch?p c?a c?c S?n ph?m hi?n th? tr?n C?a h?ng tr?c tuy?n c?a hanoicomputer ch? ?? minh h?a v? S?n ph?m th?c t? ???c b?n ? Vi?t Nam c? th? kh?c v?i h?nh ?nh ???c hi?n th?. Hanoicomputer s? d?ng m?i n? l?c h?p l? ?? ??m b?o m?u s?c, k?ch th??c v? chi ti?t c?a S?n ph?m ???c hi?n th? ch?nh x?c, tuy nhi?n, sai s?t c? th? x?y ra. H?n n?a, Hanoicomputer kh?ng th? ??m b?o ???c m?y t?nh c?a Qu? kh?ch hi?n th? ch?nh x?c m?u s?c v? chi ti?t S?n ph?m c?a ch?ng t?i. Do ??, S?n ph?m m? Qu? kh?ch nh?n ???c c? th? kh?c m?t ch?t so v?i v?i h?nh ?nh qu?ng c?o.

2 Ngo?i ra, b?t k? bao b? n?o ???c s? d?ng cho S?n ph?m khi cung c?p ??n Qu? kh?ch c? th? kh?c v?i bao b? ???c hi?n th? tr?n C?a h?ng tr?c tuy?n.

Trả lời