Chia sẻ

Trao đổi tiếp nhận

1.Trao đổi bằng văn bản

Luật áp dụng yêu cầu một số thông tin hoặc thông tin liên lạc chúng tôi gửi đến Quý khách dưới dạng văn bản. Khi sử dụng Website Bán Hàng, Quý khách chấp nhận rằng thông tin liên lạc với chúng tôi sẽ được chủ yếu là thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thư điện tử hoặc cung cấp cho Quý khách thông tin bằng cách đăng thông báo trên Website Bán Hàng. Đối với những mục đích liên quan đến Hợp đồng mua bán, Quý khách đồng ý phương tiện điện tử này là các thức trao đổi và công nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các phương tiện trao đổi khác mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách bằng phương tiện điện tử đều tuân thủ yêu cầu pháp luật đối với cách thức giao tiếp như vậy là bằng văn bản. Các Điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo luật định.

2. Tiếp nhận phản hồi

Chúng tôi tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng qua các hình thức sau:

(a) Tại website liên hệ: https://hanoicomputer.net/lien-he/

(b) Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 035 495 7777

Hanoicomputer có thể thông báo cho Quý khách tại một trong hai địa chỉ thư điện tử hoặc bưu điện mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng, hoặc trong bất kỳ cách nào quy định tại Điều 14 nêu trên. Thông báo sẽ được coi là đã nhận ngay khi được đăng trên Website Bán Hàng trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi một thư điện tử được gửi đi, hoặc ba (3) ngày kể từ ngày gửi thư. Việc gửi thông báo cho Quý khách được chứng minh là đã hoàn thành khi thư được đóng dấu, ghi đúng địa chỉ nhận và nhận bởi bên chuyển phát hoặc thư điện tử này đã được gửi đến đúng địa chỉ thư điện tử được chỉ định bởi người nhận.

Trả lời