M?u h?p ??ng nguy?n t?c cung c?p v?t t?

M?u h?p ??ng nguy?n t?c cung c?p v?t t?

 

H?p ??ng nguy?n t?c cung c?p t? v?n l? g? theo quy ??nh c?a ph?p lu?t? Ch?ng t?i s? g?i ??n b?n b?i vi?t n?y ph?n t?ch ?? l?m r? v? lo?i h?p ??ng n?y.

1. H?p ??ng nguy?n t?c cung c?p t? v?n l? g??

H?p ??ng tr??c h?t l? m?t h?nh th?c giao d?ch d?n s? ph? bi?n theo quy ??nh c?a ph?p lu?t d?n s?, ?? l? s? th?a m?n c?a c?c ch? th? trong h?p ??ng nh?m th?c hi?n c?c quy?n v? ngh?a v? c?a c?c b?n.

H?p ??ng nguy?n t?c cung c?p t? li?u l? th?a thu?n h?p t?c gi?a c?c b?n, trong ?? b?n b?n th?c hi?n d?ch v? t? v?n v? b?n mua th?c hi?n ngh?a v? thanh to?n ?? tr? th?nh ch? s? h?u c?a t?i s?n ??.

2. ??ng h?p m?u

Sau ??y, Ch?ng t?i xin g?i ??n Qu? Kh?ch h?ng h?p ??ng nguy?n t?c cung c?p c?c v?n ?? nh? sau:?

 

C?NG H?A X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh ph?c

?————–? ? ?

??NG NGUY?N T?C MUA B?N V?T T?

S?: … / H?MBVT

C?n c? B? lu?t D?n s? s? 91/2015 / QH13 ???c Qu?c h?i N??c c?ng h?a x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam kh?a XIII th?ng tin qua ng?y 24 th?ng 11 n?m 2015 v? c? hi?u l?c thi h?nh k? t? ng?y 01/01/2017;

C?n c? v?o Lu?t th??ng m?i Vi?t Nam n?m 2005;

C?n c? nhu c?u v? kh? n?ng c?a c? hai B?n.

H?m nay, ng?y ….. th?ng ….. n?m ….., t?i ……………………… …………., t?i bao g?m:

B?N B?N (B?n A)

– T?n doanh nghi?p:? ???????????????????????? …..

– ??a ch? ch?nh c?a c? s?:? ???????????????????????? …

– ?i?n tho?i: ?????????.?. Fax:? ??????????????.

– S? t?i kho?n:? ???????????????????????? …….

– M? t?i ng?n h?ng:? ?????????????????????????? …

– ??i di?n l?:? ???????????????????????????? …

– Ch?c v?:? ????????????????????????????? …

– Quy?n h?n c?p ph?p (n?u thay ??i gi?m ??c k?) s?: ?? ng?y?. th?ng? .. n?m ??.

– Do ????????? .. ch?c v? ??????? k?.

B?N MUA (B?n B)

– T?n doanh nghi?p:? ????????????????????????

– ??a ch? ch?nh c?a tr? s?:? ????????????????????? …

– ?i?n tho?i: ???????? …?. S? ?i?n tho?i:? ?????????????????.

– S? t?i kho?n:? ??????????????????????????? …….

– M? t?i ng?n h?ng:? ????????????????????? …

– ??i di?n l?:? ??????????????????????? …

– Ch?c v?:? ?????????????????????????? …

– Quy?n h?n c?p gi?y ph?p (n?u thay ??i gi?m ??c k?) s?: ??? ng?y?. th?ng? .. n?m ??.

– Do ??????????? .. ch?c v? ??????? k?.

Sau khi b?n b?c hai b?n h? th?ng nh?t ??nh b?n th?a thu?n n?i dung H?p ??ng mua h?ng h?a v?i c?c ?i?u kho?n sau:

?i?u kho?n 1. ?i?u kho?n chung

1. H?ng h?a do Ng??i b?n cung c?p b?o ??m ??ng ch?ng lo?i, ch?t l??ng, quy c?ch c?a Nh? v?n chuy?n / Nh? s?n xu?t.

2. Trong h?p ??ng n?y, Hai B?n s? k? h?p ??ng mua b?n ho?c ??t mua (b?ng v?n b?n, qua ?i?n tho?i v? email) cho t?ng l? h?ng c? th?. Th?ng tin chi ti?t v? h?ng h?a, s? l??ng, gi? c?, giao h?ng, ph??ng th?c thanh to?n v? c?c ?i?u kho?n kh?c (n?u c?) s? ???c ghi r? trong H?p ??ng mua b?n, T??ng ?ng h?ng ??n v?.

3. Th?ng tin chi ti?t v? h?ng h?a s? ???c c?c c?ng c? ??nh ngh?a b?n trong h?p ??ng mua b?n trong h?p ??ng n?y.

?i?u 2. Ch?t l??ng

Ti?u chu?n h?a h?ng h?a c?a nh? s?n xu?t, m?i 100%, kh?ng qua s? d?ng, y?u c?u v? ch?t l??ng, quy c?ch, ch?ng lo?i nh? ?i?u 1. Qu? tr?nh ki?m tra n?u kh?ng ph? h?p ch?t l??ng b?n B kh?ng ch?p nh?n v? ti?p theo ng??i qu?n l? v? b?n A ph?i chuy?n ??n t?t c? c?c chu?i t? kho c?a b?n B.

?i?u 3. Giao nh?n, v?n chuy?n

3.1. ?Giao nh?n ??a ?i?m: Giao h?ng t?i kho B?n B tr?n ph??ng ti?n c?a B?n A;

??i di?n B?n A ??n h?ng giao ph?i c? CMND (B?n ch?nh) ho?c Gi?y ph?p l?i xe, Gi?i thi?u ho?c Gi?y ph?p (B?n ch?nh) v? n?i dung giao h?ng khi ki?m tra vi?c nh?p h?ng.

3.2. Move: ?B?n b?n b?o ??m.

3.3. Ti?n ?? giao h?ng: ?H?ng h?a giao di?n theo y?u c?u c?a B?n mua t? ng?y hai b?n k? h?p ??ng (C? th? theo th?ng b?o c?a B?n mua).

3.4. Ki?m ?tra : Ki?m tra s? l??ng, ch?t l??ng v? quy c?ch c? th? tr??c khi nh?n h?ng. Thay ??i m?t ??i v?i h?ng h?a b? l?i do s?n xu?t ho?c b? h? h?ng trong qu? tr?nh s?p x?p v? / ho?c v?n chuy?n.

?i?u 4. H?p ??ng lo?i, h?p ??ng gi? tr? v? ph??ng th?c thanh to?n

4.1. ??ng h?p lo?i:? Theo ??n gi? c? ??nh

4.2. ??ng gi? tr?:? Nh? ?i?u 1?

4.3. Ph??ng th?c thanh to?n:

B?n B thanh to?n cho b?n A h?p ??ng tr? gi? 30% b?ng chuy?n kho?n ho?c ti?n m?t, 40% sau khi nh?n ?? h?ng, 30% c?n l?i thanh to?n sau khi ??t n?p c?ng v?i ??n VAT h?a.

Tr??ng h?p ??ng thu? su?t thu? GTGT thay ??i, hai b?n h? th?ng n?p thu? m?i nh?t theo ghi gi? tr? tr?n h?a ??n GTGT c?a B?n b?n.

?i?u 5. Tr?ch nhi?m v? quy?n h?n c?a c?c b?n

5.1. Tr?ch nhi?m v? quy?n h?n c?a B?n B

a) To?n b? b?i ki?m tra l? a) C? to?n tr?ch nhi?m v? ??ng h?n theo quy ??nh c?a ??ng h?p t?c.

b) C? quy?n truy c?p h?ng do B?n A giao n?u kh?ng ??ng ch?ng lo?i, ch?t l??ng theo h?p ??ng quy t?c.

5.2. Tr?ch nhi?m v? quy?n h?n c?a B?n A

a) C? tr?ch nhi?m tr? l?i, ??y ?? v? s? l??ng, ch?ng lo?i, ch?t l??ng h?ng h?a v? th?i gian giao h?ng c?ng nh? c?c t?i li?u c?n thi?t theo quy ??nh c?a ??ng H?p t?c.

b) C? quy?n ng?ng giao h?ng trong tr??ng h?p c?a B?n B kh?ng thanh to?n theo quy ??nh c?a ??ng h?p t?c.

c) B?n A cam k?t h?ng h?a b?n cho B?n B theo h?p ??ng n?y c? ngu?n g?c xu?t x? r? r?ng, h?p ph?p v? B?n A ho?n to?n ch?u tr?ch nhi?m tr??c ph?p lu?t v? ch?t l??ng, xu?t x? h?ng h?a ?? b?n cho B?n B .

?i?u 6. Khi?u n?i v? gi?i quy?t tranh ch?p

– Trong th?i h?n 30 ng?y k? t? ng?y h?ng h?a ??n tay ??n v? s? d?ng, n?u ph?t hi?n quy c?ch k? thu?t, ch?t l??ng h?ng h?a, l??ng h?ng h?a kh?ng ??ng v?i quy ??nh c?a ??ng h?p t?c, B?n B c? quy?n khi?u n?i with B?n A. B?n A c? ngh?a v? gi?i quy?t khi?u n?i c?a B?n B trong th?i h?n 15 ng?y k? t? ng?y nh?n khi?u n?i. Chi ph? li?n quan ??n vi?c gi?i quy?t khi?u n?i kh?ng ch?u ???c.

– M?i th?c m?c, tranh ch?p nh?n (n?u c?) ph?t sinh trong qu? tr?nh th?c hi?n h?p ??ng s? ???c gi?i quy?t b?ng th??ng l??ng, h?a gi?i tr?n quy?n l?i b?o v? c?a c?c b?n. Trong tr??ng kh?ng th? gi?i quy?t tranh ch?p nh?n b?ng th??ng l??ng, h?a gi?i trong th?i h?n 30 ng?y k? t? ng?y ph?t sinh tranh ch?p nh?n, b?t k? b?n n?o c?ng c? th? y?u c?u gi?i quy?t tranh ch?p nh?n t?i T?a ?n kinh t?. T?nh Qu?ng Ninh ?? gi?i quy?t. Ph?n quy?t c?a t?a ?n l? cu?i c?ng c?a quy?t ??nh b?n ph?i tu?n theo. B?n thua ki?n ph?i ch?u m?i chi ph? li?n quan.

?i?u 7. Chung cam k?t 😕 Hai b?n cam k?t th?c hi?n ??ng c?c ?i?u kho?n ?? ???c ghi trong h?p ??ng. Trong qu? tr?nh th?c hi?n n?u c? kh? kh?n, v??ng m?c th? ph?i b?o tr??c b?ng v?n b?n cho nhau ?? c?ng th?ng nh?t, gi?i quy?t. Kh?ng c? b?n n?o ???c thay ??i ??n ph??ng c?c ?i?u kho?n ho?c h?y b? h?p ??ng. Cam k?t 😕

Hai b?n cam k?t th?c hi?n ??ng c?c ?i?u kho?n ?? ???c ghi trong h?p ??ng. Trong qu? tr?nh th?c hi?n n?u c? kh? kh?n, v??ng m?c th? ph?i b?o tr??c b?ng v?n b?n cho nhau ?? c?ng th?ng nh?t, gi?i quy?t. Kh?ng c? b?n n?o ???c thay ??i ??n ph??ng c?c ?i?u kho?n ho?c h?y b? h?p ??ng.

H?p ??ng thi?t l?p th?nh … b?n, c? gi? tr? nh? nhau, m?i b?n gi? … b?n.

H?p ??ng c? hi?u l?c t? ng?y k? hi?u ??n h?t ng?y … / …….

??I DI?N B?N A??I DI?N B?N B

Trả lời

preloader