M?t tri?u li?u vaccine Sinopharm v? TP HCM

M?t li?u v?c xin Sinopharm v? TP HCM

B? Y t? 31/7 cho bi?t h?m nay TP HCM ?? nh?n 1 tri?u trong t?ng s? 5 tri?u b?nh ph?m chi?u xin Vero Cell c?a Sinopharm do c?ng ty Sapharco mua.

??y l? l? v?c xin nh?p kh?u ??u ti?n c?a TP HCM do C?ng ty TNHH m?t th?nh vi?n D??c S?i G?n (Sapharco) ??m ph?n, th??ng th?o, k? k?t h?p ??ng mua b?n v? nh?p kh?u d??i quy?n c?a UBND th?nh ph?.

M?t li?u v?c xin Vero Cell v? TP HCM l?n n?y thu?c ??ng mua 5 tri?u li?u c?a Sapharco v?i ??i t?c Sinopharm.

T?nh ??n ng?y 31/7, th?nh ph? ?? ???c b? sung 3 li?u v?c xin, ??c kho?ng 22,3% nhu c?u ti?m ch?ng cho ng??i t? 18 tu?i tr? l?n, ??t t? l? b? sung cao nh?t c? n??c ??n nay, theo B? Y t?.

Theo d? ?n b? sung v?c xin n?m 2021, TP HCM s? nh?n kho?ng 13,8 tri?u li?u, ??m b?o t? l? kho?ng 99% ng??i tr?n 18 tu?i ???c ti?m. Ri?ng trong th?ng 8, d? ?n TP HCM s? nh?n ???c 5 tri?u trong s? 13,8 n?y.

??n nay TP HCM ?? ti?m ???c kho?ng 1,5 tri?u li?u, trong ?? 1,3 tri?u ng??i ???c ti?m 1 li?u, g?n 75.000 ng??i ???c ti?m ?? 2 li?u. M?t li?u v?c xin Sinopharm v? TP HCM

 

Ng?y 29/7, B? Y t? c? h?nh ??c bi?t h? tr? c?ng vi?c th?c hi?n cho TP HCM nh?m ??y nhanh ti?n ??. B? c?ng h??ng d?n tri?n khai ti?m ch?ng trong th?i gian th?c hi?n c?ch x? h?i theo th? ch? 16.

Theo ??, ng??i ti?m ch?ng bao g?m t?t c? c?c tr??ng t? 18 tu?i tr? l?n, ?u ti?n ti?m cho l?c l??ng ??u, ng??i cao tu?i, tr??ng h?p c? b?nh, t?ng c??ng ?? bao ph? c?c lo?i. Huy ??ng l?c l??ng tham gia ch?ng lo?i bao g?m y t? nh? n??c v? t? nh?n, b?nh vi?n, c? s? kh?m ch?a b?nh, y t? ng?nh …

T? ch?c t?i c?c c? s? c? ??nh v? nhi?u ?i?m l?u ??ng t?i c?c khu d?n c?, k? c? c?c khu v?c phong t?a. ?p d?ng n?n t?ng H? s? s?c kh?e ?? qu?n l? v? theo d?i ti?n ?? ti?m ch?ng.

5,9M 5,9M3 / 526/517/69/731/7

* Theo b?o c?o t?ng ?i?u tra d?n s? v? nh? ? n?m 2019 c?a T?ng c?c th?ng k?, d?n s? Vi?t Nam l? 96.484.000 ng??i.

Nh? v?y, ??n nay Vi?t Nam ?? ti?p nh?n v?c xin kho?ng 16 tri?u li?u Covid-19, g?m c?c lo?i AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm. C?c ngu?n v?c xin ??n t? h?p ??ng mua s?m c?a C?ng ty VNVC v?i AstraZeneca, B? Y t? mua c?a Pfizer, TP HCM mua c?a Sinopharm v? 500.000 li?u ???c Trung Qu?c t?ng, C? ch? cung c?p ?ng d?ng, qu? t?ng t? ch?nh ph? Nh?t , C?a t?i.

Vaccine of Sinopharm ???c B? Y t? c?p ph?p s?ng ng?y 4/6, ???c T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO) ki?m duy?t trong th?ng 5, ???c Trung Qu?c c?p ph?p v?o ng?y 30/12 n?m.

Trong m?t bu?i b?o c?o do Sinopharm ??i di?n Vi?t Nam ph?t ?i h?m 31/5, h?ng n?y cho bi?t hi?u qu? b?o v? c?a b?nh nh?n xin ??t 79,34% .

Vaccine Vero Cell ???c b?o ch? d??i d?ng thu?c ti?m, m?i li?u 0,5 ml ch?a v?i 6,5U kh?ng nguy?n nCoV b?t ho?t, ???c s?n xu?t t?i Vi?n Sinh h?c B?c Kinh thu?c t?p ?o?n d??c li?u Sinopharm , Trung Qu?c.

M?t li?u v?c xin Sinopharm v? TP HCM

 

Ngu?n: https://vnexpress.net/mot-trieu-lieu-vaccine-sinopharm-ve-tp-hcm-4333555.html

Trả lời

preloader