Chia sẻ

Đặt hàng

1. Đơn đặt hàng.

Quy trình đặt hàng của Hanoicomputer cho phép Quý khách kiểm tra Sản phẩm đã đặt mua theo Đơn đặt hàng và cho phép Quý khách rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn đặt hàng trước khi Quý khách gửi Đơn đặt hàng cho chúng tôi. Quý khách vui lòng đọc kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng của Quý khách trước khi gửi Đơn đặt hàng cho hanoicomputer.

2. Xác nhận đơn hàng.

Quý khách gửi Đơn đặt hàng của Quý khách đến hanoicomputer bằng cách sử dụng chức năng đặt mua Sản phẩm trực tuyến và khi đó Đơn đặt hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản phẩm của Quý khách đối với Sản phẩm của chúng tôi theo các Điều khoản này. Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt hoặc tin nhắn điện thoại (“Xác Nhận Đơn Hàng”). Quý khách vui lòng lưu ý rằng Xác Nhận Đơn Hàng chỉ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách chứ không có nghĩa rằng Đơn đặt hàng của Quý khách đã được Chúng tôi chấp nhận.

Sau khi Hanoicomputer lên vận đơn, Quý khách sẽ không thể hủy đơn hàng.

3 Từ chối hoặc bảo lưu.

Hanoicomputer có quyền từ chối hoặc bảo lưu Đơn đặt hàng của Quý khách và gửi thư điện tử trả lời như vậy trong những trường hợp sau:

(a) Khi không có sẵn hoặc không còn Sản phẩm đó;

(b) Khi có sai sót về hiển thị giá cả hay mô tả Sản phẩm (xem điều 10.3 bên dưới);

(c) Khi Quý khách không đáp ứng đủ tất cả các điều kiện được quy định tại mục 4 bên dưới;

(d) Đơn đặt hàng có địa chỉ nhận hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam;

(e) Chúng tôi có các căn cứ rõ ràng xác định rằng Quý khách không đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 dưới đây; hoặc

(f) Xảy ra trường hợp được quy định tại Điều 10.3 dưới đây.

4. Chấp nhận Đơn hàng và xác lập Hợp đồng.

Sau khi nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách, Hanoicomputer sẽ rà soát và kiểm tra Đơn đặt hàng của Quý khách với hàng hóa trong kho hàng của chúng tôi và gửi thư điện tử thông báo giao Sản phẩm (“Thông Báo Giao Sản Phẩm”) cho Quý khách. Chỉ khi có Thông Báo Giao Sản Phẩm thì hợp đồng mua bán giữa Quý khách và Hanoicomputer đối với các Sản phẩm là Máy tính và phụ kiện hoặc giữa Quý khách và Hanoicomputer đối với các Sản phẩm máy tính và phụ kiện mới được coi là xác lập. Địa chỉ thư điện tử được gửi từ chúng tôi theo Các Điều khoản này là huy.tlpc@gmail.com

5. Hợp đồng

Hợp đồng chỉ xác lập cho các Sản phẩm có trong Thông Báo Giao Sản Phẩm. Hanoicomputer không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác trong Đơn đặt hàng của Quý khách mà chưa được chấp nhận trong Thông Báo Giao Sản Phẩm.

6. Sản phẩm

Tất cả các Sản phẩm của Hanoicomputer phụ thuộc vào hàng hóa có sẵn hay không. Nếu, vì một lý do nào đó, bất kỳ hoặc tất cả các Sản phẩm mà Quý khách đặt mua đã hết hàng, hoặc có sai sót về hiển thị giá trên Cửa hàng trực tuyến, Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo với Quý khách về việc này sớm nhất có thể ngay sau khi Hanoicomputer có thông tin đầy đủ và đồng thời thông báo đến Quý khách ngày giao được điều chỉnh. Nếu Quý khách không đồng ý gia hạn thời hạn giao và nếu Quý khách đã thanh toán cho những Sản phẩm này, Hanoicomputer sẽ hoàn lại cho Quý khách số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Trả lời