??t h?ng

1. ??n ??t h?ng.

Quy tr?nh ??t h?ng c?a Hanoicomputer cho ph?p Qu? kh?ch ki?m tra S?n ph?m ?? ??t mua theo ??n ??t h?ng v? cho ph?p Qu? kh?ch r? so?t, ch?nh s?a, b? sung ??n ??t h?ng tr??c khi Qu? kh?ch g?i ??n ??t h?ng cho ch?ng t?i. Qu? kh?ch vui l?ng ??c k? m?i th?ng tin li?n quan ??n ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch tr??c khi g?i ??n ??t h?ng cho hanoicomputer.

2. X?c nh?n ??n h?ng.

Qu? kh?ch g?i ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch ??n hanoicomputer b?ng c?ch s? d?ng ch?c n?ng ??t mua S?n ph?m tr?c tuy?n v? khi ?? ??n ??t h?ng ???c xem l? m?t ?? ngh? giao k?t h?p ??ng mua S?n ph?m c?a Qu? kh?ch ??i v?i S?n ph?m c?a ch?ng t?i theo c?c ?i?u kho?n n?y. Sau khi ??t h?ng th?nh c?ng, Qu? kh?ch s? nh?n ???c m?t th? ?i?n t? x?c nh?n r?ng ch?ng t?i ?? nh?n ???c ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch k?m theo s? tham chi?u ??n ??t h?ng v? chi ti?t v? S?n ph?m m? Qu? kh?ch ?? ??t ho?c tin nh?n ?i?n tho?i (?X?c Nh?n ??n H?ng?). Qu? kh?ch vui l?ng l?u ? r?ng X?c Nh?n ??n H?ng ch? x?c nh?n r?ng ch?ng t?i ?? nh?n ???c ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch ch? kh?ng c? ngh?a r?ng ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch ?? ???c Ch?ng t?i ch?p nh?n.

Sau khi Hanoicomputer l?n v?n ??n, Qu? kh?ch s? kh?ng th? h?y ??n h?ng.

3 T? ch?i ho?c b?o l?u.

Hanoicomputer c? quy?n t? ch?i ho?c b?o l?u ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch v? g?i th? ?i?n t? tr? l?i nh? v?y trong nh?ng tr??ng h?p sau:

(a) Khi kh?ng c? s?n ho?c kh?ng c?n S?n ph?m ??;

(b) Khi c? sai s?t v? hi?n th? gi? c? hay m? t? S?n ph?m (xem ?i?u 10.3 b?n d??i);

(c) Khi Qu? kh?ch kh?ng ??p ?ng ?? t?t c? c?c ?i?u ki?n ???c quy ??nh t?i m?c 4 b?n d??i;

(d) ??n ??t h?ng c? ??a ch? nh?n h?ng ngo?i l?nh th? Vi?t Nam;

(e) Ch?ng t?i c? c?c c?n c? r? r?ng x?c ??nh r?ng Qu? kh?ch kh?ng ??p ?ng ?? c?c ?i?u ki?n ???c quy ??nh t?i ?i?u 4 d??i ??y; ho?c

(f) X?y ra tr??ng h?p ???c quy ??nh t?i ?i?u 10.3 d??i ??y.

4. Ch?p nh?n ??n h?ng v? x?c l?p H?p ??ng.

Sau khi nh?n ???c ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch, Hanoicomputer s? r? so?t v? ki?m tra ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch v?i h?ng h?a trong kho h?ng c?a ch?ng t?i v? g?i th? ?i?n t? th?ng b?o giao S?n ph?m (?Th?ng B?o Giao S?n Ph?m?) cho Qu? kh?ch. Ch? khi c? Th?ng B?o Giao S?n Ph?m th? h?p ??ng mua b?n gi?a Qu? kh?ch v? Hanoicomputer ??i v?i c?c S?n ph?m l? M?y t?nh v? ph? ki?n ho?c gi?a Qu? kh?ch v? Hanoicomputer ??i v?i c?c S?n ph?m m?y t?nh v? ph? ki?n m?i ???c coi l? x?c l?p. ??a ch? th? ?i?n t? ???c g?i t? ch?ng t?i theo C?c ?i?u kho?n n?y l? huy.tlpc@gmail.com

5. H?p ??ng

H?p ??ng ch? x?c l?p cho c?c S?n ph?m c? trong Th?ng B?o Giao S?n Ph?m. Hanoicomputer kh?ng c? ngh?a v? cung c?p b?t k? S?n ph?m n?o kh?c trong ??n ??t h?ng c?a Qu? kh?ch m? ch?a ???c ch?p nh?n trong Th?ng B?o Giao S?n Ph?m.

6. S?n ph?m

T?t c? c?c S?n ph?m c?a Hanoicomputer ph? thu?c v?o h?ng h?a c? s?n hay kh?ng. N?u, v? m?t l? do n?o ??, b?t k? ho?c t?t c? c?c S?n ph?m m? Qu? kh?ch ??t mua ?? h?t h?ng, ho?c c? sai s?t v? hi?n th? gi? tr?n C?a h?ng tr?c tuy?n, Ch?ng t?i s? n? l?c th?ng b?o v?i Qu? kh?ch v? vi?c n?y s?m nh?t c? th? ngay sau khi Hanoicomputer c? th?ng tin ??y ?? v? ??ng th?i th?ng b?o ??n Qu? kh?ch ng?y giao ???c ?i?u ch?nh. N?u Qu? kh?ch kh?ng ??ng ? gia h?n th?i h?n giao v? n?u Qu? kh?ch ?? thanh to?n cho nh?ng S?n ph?m n?y, Hanoicomputer s? ho?n l?i cho Qu? kh?ch s? ti?n m? Qu? kh?ch ?? thanh to?n cho ch?ng t?i trong th?i gian s?m nh?t.

Trả lời