Chia sẻ

Điều khoản khác

 1. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ
 •  Hợp đồng mua bán giữa Quý khách và chúng tôi ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên (Quý khách và một trong các bên Hanoicomputer hoặc với tất cả Hanoicomputer) và trách nhiệm của các bên kế nhiệm và ủy quyền tương ứng của hai bên.

 • Quý khách không có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, chỉ định, thu phí hoặc bãi bỏ Hợp đồng mua bán, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ Hợp đồng mua bán mà không được sự đồng ý trước của chúng tôi bằng văn bản.

 • Hanoicomputer có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, thu phí, thuê thầu phụ hoặc bãi bỏ hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh từ Hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng nếu chúng tôi có được sự đồng ý trước bằng văn bản của Quý khách.

 

 1. Sự kiện bất khả kháng
 • Hanoicomputer không chịu trách nhiệm với bất kỳ vi phạm hay chậm trễ trong việc thực thi các nghĩa vụ của chúng tôi theo một Hợp đồng mua bán do một Sự kiện bất khả kháng.

 • Nếu Sự kiện bất khả kháng xảy ra, ảnh hướng tới việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng mua bán thì:

(a) Hanoicomputer sẽ thông báo cho Quý khách nhanh nhất có thể;

(b) Các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng mua bán sẽ được tạm ngưng và thời gian thực hiện nghĩa vụ của Hanoicomputer sẽ được gia hạn dựa trên khoảng thời gian diễn ra Sự kiện bất khả kháng.

 • Hanoicomputer có quyền trì hoãn ngày giao Sản phẩm hoặc huỷ giao Sản phẩm trong trường hợp bất kỳ Sự kiện bất khả kháng nào xảy ra hoặc vượt ngoài tầm quyềm soát hợp lý và ngăn cản việc giao Sản phẩm.

 

 1. Miễn trừ trách nhiệm
 • Trường hợp Hanoicomputer không có khả năng, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mua bán, duy trì thực hiện nghiêm túc bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong Hợp đồng mua bán hoặc trong Các Điều khoản này quy định, hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc nhận khắc phục nào từ phía Quý khách do lỗi từ phía Quý khách mà chúng tôi có quyền theo quy định của Hợp đồng mua bán thì điều đó không được xem là hành động từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi và theo đó, Quý khách vẫn tiếp tục có trách nhiệm đối với các quyền và nghĩa vụ của mình nêu trong Hợp đồng mua bán và nêu trong Các Điều khoản này.

 • Việc miễn trừ thực hiện một điều khoản nào đó sẽ không được xem là hành động miễn trừ đối với các điều khoản tiếp theo.

 • Việc miễn trừ trách nhiệm thực hiện bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Các Điều khoản này hoặc trong Hợp đồng mua bán sẽ có hiệu lực khi được nêu rõ đó là trường hợp miễn trừ và có thông báo bằng văn bản cho Quý khách theo quy định tại Điều 18 nêu trên.

 

 1. Loại trừ điều khoản

Trong trường hợp Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bất kỳ quy định nào trong Các Điều khoản này hoặc bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng mua bán là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành thì các quy định đó sẽ vô hiệu và các điều khoản còn lại vẫn sẽ tiếp tục có giá trị trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

 1. Thay đổi quy chế
 • Chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các quy định trong Các Điều khoản này thông qua việc đăng tải nội dung trên Website Bán Hàng. Các sửa đổi này được thực hiện để đối ứng với những thay đổi của luật pháp, các phương thức thanh toán và để thích ứng đối với thay đổi trong cách thức hàng hóa được cung cấp, tuy nhiên, Các Điều khoản cũng có thể được sửa đổi bởi bất kỳ lý do nào khác và theo quyết định riêng của Hanoicomputer.

 • Quý khách sẽ tuân theo các chính sách và các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm Quý khách đặt Sản phẩm trên Website Bán Hàng trừ khi có sự thay đổi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp này, sự thay đổi sẽ được áp dụng cho cả các Đơn đặt hàng tại thời điểm trước của Quý khách nhưng chưa được chúng tôi gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm), hoặc trong trường hợp chúng tôi thông báo cho Quý khách về những thay đổi kể trên trước khi chúng tôi gửi cho Quý khách Thông Báo Giao Sản Phẩm (trong trường hợp này chúng tôi có quyền giả định rằng Quý khách đã chấp nhận sự thay đổi đối với Các Điều khoản như kể trên trừ phi chúng tôi nhận được thông báo của Quý khách trong thời hạn bảy (07) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên biên nhận nhận được Sản phẩm).

 

 1. Luật áp dụng

Các điều khoản trên đây được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch thông qua Website Bán Hàng không thể giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

 

 1. Từ chối Đơn đặt hàng
 • Hanoicomputer có quyền thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào trên Website Bán Hàng tại bất kỳ thời điểm nào và/hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán Hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn có thể thực hiện tất cả Đơn đặt hàng nhưng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi cần phải từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi chúng tôi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, và đồng thời đó cũng là quyền lợi của chúng tôi để thực hiện việc đó vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, chúng tôi sẽ thanh toán chi phí hợp lý cho Quý khách và bồi thường thiệt hại xảy ra nếu Quý khách chứng minh được thiệt hại gây ra cho Quý khách do việc từ chối Đơn đặt hàng của chúng tôi.

 • Trường hợp Hanoicomputer hủy Đơn đặt hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn đặt hàng của mình, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hướng dẫn thủ tục hoàn tiền và thủ tục khác để được nhận khoản thanh toán cho chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại như quy định tại Điều 13.5 (a) trên đây.

 • Hanoicomputer không có trách nhiệm đối với Quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán Hàng khi chúng tôi chưa gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán Hàng hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận Đơn đặt hàng. Hanoicomputer cũng không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán Hàng sau khi Hanoicomputer đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm cho Quý khách.

 

 1. Khuyến mãi/Phiếu giảm giá

Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các Sản phẩm trên Website Bán Hàng. Mỗi Đơn đặt hàng chỉ được sử dụng một (01) phiếu giảm giá. Với những Đơn đặt hàng đã được thanh toán, Quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá. Tất cả phiếu giảm giá có thể áp dụng với một số sản phẩm. Không áp dụng với sản phẩm có ghi chú “Sản phẩm này không được áp dụng với phiếu giảm giá, phiếu quà tặng, voucher hoặc các hình thức khuyến mại khác”.

Nếu Quý khách có phiếu quà tặng điện tử hoặc phiếu khuyến mãi và có ghi điều khoản có thể chuyển nhượng thì phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và Quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó.

Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá hoặc quy đổi điểm thưởng của phiếu giảm giá đó trên Website Bán Hàng, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của Quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tùy ý tạm dừng hoặc hủy bất kỳ phiếu khuyến mãi, phiếu quà tặng điện tử hay phiếu quà tặng điện tử nào đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của việc này.

Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà Quý khách mong muốn, Quý khách sẽ phải thanh toán thêm qua các cách thanh toán khác.

 

 1. Chấp nhận quy chế

Hanoicomputer áp dụng các quy định trong Các Điều khoản này cho Quý khách và/hoặc các đối tượng của Hợp đồng mua bán và Quý khách chấp nhận trách nhiệm của chúng tôi cũng như các đại lý được uỷ quyền hợp pháp của chúng tôi đối với các điều khoản nêu trên đây. Tuy nhiên, Quý khách cần đảm bảo biết được mọi thay đổi đối với Các Điều khoản này thông qua việc hỏi và nhận được văn bản xác nhận về việc thay đổi này.

Trả lời