Chia sẻ

Định nghĩa và Giải thích

1.1 Định nghĩa

Trong Các Điều Khoản này, ngoại trừ trong phạm vi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ được viết hoa dưới đây có các ý nghĩa tương ứng như sau:

(a) “Chúng tôi” hoặc “Hà Nội Computer” hoặc “hanoicomputer” nghĩa là Công Ty TNHH MTV Hà Nội Computer, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400911882 cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố

(b) “Cửa hàng trực tuyến” nghĩa là gian hàng điện tử của hanoicomputer được vận hành thông qua Website Bán Hàng để phục vụ cho việc mua bán Sản phẩm theo Các Điều khoản này.

(c) “Hợp đồng mua bán” nghĩa là hợp đồng mua bán Sản phẩm giữa hanoicomputer và Quý khách được cấu thành và giao kết theo Các Điều khoản này.

(d) “Ngày Làm Việc” nghĩa là các ngày làm việc trong tuần, ngoại trừ ngày nghỉ lễ tại Việt Nam.

(e) “Quý khách” nghĩa là bất kỳ người nào (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) trực tiếp mua bất kỳ Sản Phẩm nào từ hanoicomputer.

(f) “Sản phẩm” nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được hanoicomputer bán cho Quý khách theo quy định của Các Điều khoản này.

(g) “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là một sự kiện hoặc tình huống bất thường diễn ra sau khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực mà:

(i) ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một Bên ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó,

(ii) Bên đó không thể dự phòng một cách hợp lý trước khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực,

(iii) Bên đó không thể tránh hoặc khắc phục một cách hợp lý, và (iv) về căn bản không do Bên đó gây ra, như: động đất, giông, lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe doạ hoặc chuẩn bị chiến tranh, bão và các thiên tai khác, chiến tranh, đình công hay đóng cửa nơi làm việc do các tổ chức, cá nhân khác gây ra, các sai sót của nhà thầu phụ hay các bên cung cấp, các trường hợp hệ thống thông tin liên lạc viễn thông công cộng hoặc cá nhân bị gián đoạn, hoặc không thể sử dụng phương tiện di chuyển công cộng hoặc cá nhân, và các địch họa, các quyết định do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành, do sự sai sót, chậm trễ, thay đổi nội bộ từ phía cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi giải quyết các thủ tục liên quan đến Hợp đồng mua bán.

(h) “Website Bán Hàng” nghĩa là website thương mại điện tử tại https://hanoicomputer.net/ mà hanoicomputer có quyền sử dụng hợp pháp như một môi trường cho phép chúng tôi thực hiện giao dịch thương mại điện tử bao gồm việc mua bán Sản phẩm với Quý khách theo Các Điều khoản này.

1.2 Giải thích

(a) Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các từ ngữ biểu hiện ở dạng số ít sẽ bao gồm biểu hiện cả ở dạng số nhiều và ngược lại.

(b) Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu các quy định về hiến pháp, hiệp ước, sắc lệnh, hiệp định, quy chế, đạo luật, quy định, pháp lệnh, các văn bản dưới luật, thông tư và quyết định. Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu luật đó kể cả khi nó được sửa đổi, hợp nhất, bổ sung hoặc thay thế.

(c) Tiêu đề của các điều khoản được đưa vào chỉ dẫn mục tiêu và không được xem là hình thành, một phần của ngữ cảnh hoặc được xem xét để giải thích Các điều khoản này.

(d) If a time period are being ĐỊNH from, after or before a date or before the date of a event, action, the time period on will not include date as such.

(e) Nếu một công việc được yêu cầu phải thực hiện vào một ngày không phải là Ngày Làm Việc, công việc đó sẽ được thực hiện vào Ngày Làm việc tiếp theo.

(f) Ngày tháng và thời gian được hiểu là ngày tháng và thời gian ở Việt Nam.

Trả lời