Chia sẻ

Quy định về khách hàng

Bằng việc đặt hàng trên Cửa hàng trực tuyến của Hanoicomputer theo Các Điều khoản này, Quý khách đã cam kết rằng:

Quý khách có đầy đủ năng lực để giao kết và ký kết Hợp đồng mua bán và thực thi tất cả các nghĩa vụ của mình theo Các Điều khoản này bao gồm cả việc có được tất cả sự cho phép nội bộ và đáp ứng các quy định pháp luật hoặc của các cơ quan thẩm quyền khác (nếu có) để cho phép Quý khách được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Các Điều khoản này.

Tất cả những thông tin Quý khách cung cấp cho Hanoicomputer là đầy đủ và chính xác.

Quý khách mua Sản phẩm và không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Trả lời