R?i ro v? Quy?n ph?p l?

1. R?i ro

M?i r?i ro ??i v?i S?n ph?m s? ???c chuy?n giao cho Qu? kh?ch k? t?

(a) ng?y S?n ph?m ?? ???c giao cho Qu? kh?ch ho?c cho ng??i ???c Qu? kh?ch ?y quy?n nh?n S?n Ph?m theo quy ??nh c?a C?c ?i?u kho?n n?y ho?c

(b) ng?y Hanoicomputer g?i l?i th? ?i?n t? h??ng d?n cho Qu? kh?ch khi x?y ra tr??ng h?p theo quy ??nh t?i ?i?u 7.9 tr?n ??y. K? t? ng?y chuy?n giao r?i ro theo ?i?u kho?n n?y, Hanoicomputer s? kh?ng ch?u b?t c? tr?ch nhi?m n?o v? t?n th?t hay h? h?i c?a S?n ph?m ?? ngo?i tr? nh?ng h? h?ng do ch?t l??ng linh ki?n hay l?i k? thu?t trong quy tr?nh s?n xu?t theo ch?nh s?ch c?a Hanoicomputer. N?u S?n ph?m b? h? h?ng do ch?t l??ng linh ki?n hay l?i k? thu?t trong quy tr?nh s?n xu?t v? ??p ?ng ?i?u ki?n ?? ???c b?o h?nh theo ch?nh s?ch b?o h?nh c?a ch?ng t?i quy ??nh t?i ?i?u 11 d??i ??y, nh?ng S?n ph?m nh? v?y s? ???c Hanoicomputer b?o h?nh.

2. Quy?n ph?p l?

Quy?n s? h?u c?a Qu? kh?ch ??i v?i S?n ph?m s? ch? ???c chuy?n giao cho Qu? kh?ch khi m?t trong hai s? ki?n sau ??y x?y ra, t?y thu?c s? ki?n n?o ??n sau:

(a) S?n ph?m ?? ???c giao ho?c

(b) Hanoicomputer ?? nh?n ???c ??y ?? c?c kho?n thanh to?n li?n quan ??n S?n ph?m, bao g?m c? chi ph? v?n chuy?n (n?u c?).

Trả lời