Chia sẻ

Rủi ro và Quyền pháp lý

1. Rủi ro

Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Quý khách kể từ

(a) ngày Sản phẩm đã được giao cho Quý khách hoặc cho người được Quý khách ủy quyền nhận Sản Phẩm theo quy định của Các Điều khoản này hoặc

(b) ngày Hanoicomputer gửi lại thư điện tử hướng dẫn cho Quý khách khi xảy ra trường hợp theo quy định tại Điều 7.9 trên đây. Kể từ ngày chuyển giao rủi ro theo điều khoản này, Hanoicomputer sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của Sản phẩm đó ngoại trừ những hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quy trình sản xuất theo chính sách của Hanoicomputer. Nếu Sản phẩm bị hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quy trình sản xuất và đáp ứng điều kiện để được bảo hành theo chính sách bảo hành của chúng tôi quy định tại Điều 11 dưới đây, những Sản phẩm như vậy sẽ được Hanoicomputer bảo hành.

2. Quyền pháp lý

Quyền sở hữu của Quý khách đối với Sản phẩm sẽ chỉ được chuyển giao cho Quý khách khi một trong hai sự kiện sau đây xảy ra, tùy thuộc sự kiện nào đến sau:

(a) Sản phẩm đã được giao hoặc

(b) Hanoicomputer đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán liên quan đến Sản phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có).

Trả lời