Chia sẻ

Trách nhiệm pháp lý của Hanoicomputer

  1. Hanoicomputer bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu phi của Quý khách.

  2. Hanoicomputer sẽ chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ Các Điều khoản này, nếu việc vi phạm đã được chúng tôi dự tính tại thời điểm một hợp đồng được hình thành liên quan đến bất kỳ Đơn đặt hàng cụ thể nào và hành vi vi phạm phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi nhưng mất mát hoặc thiệt hại đã được dự tính tại thời điểm hợp đồng hình thành.

 

  1. Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của chúng tôi được quy định trong Các Điều khoản này không thể loại trừ, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào đối với Quý khách liên quan đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do Quý khách gây ra với người khác, nhưng điều này không loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do hành vi vi phạm Các Điều khoản này của chúng tôi hoặc bất kỳ sơ suất nào do phía chúng tôi hoặc nhân viên hay đại lý của chúng tôi gây ra.

 

  1. Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của chúng tôi được quy định trong Các Điều khoản không thể loại trừ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, uy tín hoặc chi tiêu lãng phí) hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả khác mà cả Quý khách và chúng tôi không thể dự đoán trước một cách hợp lý khi Quý khách bắt đầu sử dụng Website Bán Hàng hoặc Cửa hàng trực tuyến hoặc khi Hợp đồng mua bán được hình thành.

 

  1. Các quy định trong Các Điều khoản này sẽ không loại trừ hoặc làm giảm trách nhiệm của Hanoicomputer trong những trường hợp sau:

(a) Tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Hanoicomputer;

(b) Gian lận hay khai báo gian lận;

(c) Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc ngụ ý vi phạm Luật Bảo vệ NTD;

(d) Sản phẩm có khuyết tật (sản phẩm có khuyết tật) theo định nghĩa trong Luật Bảo vệ NTD trừ khi chúng tôi chứng minh được khuyết tật của Sản phẩm không thể phát hiện được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm chúng tôi cung cấp Sản phẩm cho Quý khách;

(e) Thông tin thanh toán của Quý khách qua Website Bán Hàng bị thay đổi, xoá, huỷ, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho Quý khách;

(f) Bất kỳ hành vi cố ý vi phạm những quy định nào trong điều khoản và điều kiện này của Hanoicomputer cho phép Quý khách chấm dứt Hợp đồng mua bán; hoặc

(g) Bất kỳ vấn đề nào khác mà khi chúng tôi loại trừ, hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm của Hanoicomputer đối với vấn đề đó sẽ bị coi là bất hợp pháp.

 

 

Trả lời