Chia sẻ

Ph?t t?n vi r?t, x?m nh?p tr?i ph?p

Qu? kh?ch kh?ng ???c l?i d?ng c?c C?a h?ng tr?c tuy?n b?ng c?ch ch? ??ng t?o ra c?c vi r?t, Trojan, s?u, bom logic ho?c c?c t?i li?u ??c h?i kh?c. Qu? kh?ch kh?ng ???c truy c?p tr?i ph?p v?o C?a h?ng tr?c tuy?n ho?c Website B?n H?ng, m?y ch? n?i l?u tr? C?a h?ng tr?c tuy?n ho?c Website B?n H?ng hay b?t k? m?y ch?, m?y t?nh ho?c c? s? d? li?u n?o k?t n?i v?i C?a h?ng tr?c tuy?n, ho?c t?n c?ng C?a h?ng tr?c tuy?n hay Website B?n H?ng b?ng vi?c t?n c?ng t? ch?i d?ch v?, t?n c?ng t? ch?i d?ch v? ph?n t?n hay c?c ph??ng ti?n t??ng t? kh?c.

Hanoicomputer s? kh?ng ch?u tr?ch nhi?m cho b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i n?o g?y ra b?i m?t cu?c t?n c?ng t? ch?i d?ch v? ph?n t?n, vi r?t hay c?c t?i li?u ??c h?i kh?c c? th? l?y nhi?m cho thi?t b? ?i?n t? c?a Qu? kh?ch, c?c ch??ng tr?nh m?y t?nh, d? li?u hay t?i li?u ??c quy?n kh?c do vi?c Qu? kh?ch s? d?ng C?a h?ng tr?c tuy?n hay Website B?n H?ng ho?c t?i v? b?t k? t?i li?u n?o ???c ??ng l?n C?a h?ng tr?c tuy?n hay Website B?n H?ng hay b?t k? trang web n?o li?n k?t v?i Website B?n H?ng.

Trả lời