B?t m? ??a ch? b?n m?n h?nh m?y t?nh c? uy t?n ? ??u H? N?i

??a ch? b?n m?n h?nh m?y t?nh c??uy t?n ? ??u. ??y h?n l? th?ng tin nh?ng ai ?ang c? d? ??nh t?m mua?m?n h?nh m?y t?nh c??hay l?p ??t ph?ng net. N?u b?n c?ng ?ang c? d? ??nh n?y h?y tham kh?o th?ng tin ? b?i vi?t d??i ??y nh?.

top man hinh lam viec duoi 5 trieu ma anh em khong nen bo lo o giua nam 2021 2
H? l? c?ng ty b?n m?y t?nh H? N?i ch?t nh?t

B?t m? ??a ch? b?n m?n h?nh m?y t?nh c? uy t?n ? ??u H? N?i

1.Nh?ng l?i th? khi mua m?n h?nh m?y t?nh c?

Ch?ng ta ??u bi?t gi? th?nh c?a c?c thi?t b? ?i?n t? v? m?y t?nh nh? ram, CPU n?i chung c?ng nh? m?n h?nh m?y t?nh c? n?i ri?ng ??u c? gi? th?nh kh?ng h? nh?. M?y c? c?u h?nh cao ??ng ngh?a v?i vi?c gi? th?nh c?ng s? cao.

Tuy nhi?n n?u b?n bi?t c?n nh?c v? kh?o l?o l?a ch?n th? m?n h?nh m?y t?nh c? s? ?em l?i nh?ng l?i ?ch kh?ng nh? n?u b?n d? ??nh s? d?ng m?n h?nh m?y t?nh c? trong c?c tr??ng h?p nh?:

1.1 L?p ??t ph?ng net:

Ch? ph? ?? l?p ??t ph?ng n?t l? kh?ng h? nh?. V? d? m?t m?n h?nh m?y t?nh m?i c? gi? l? 3 tri?u ??ng, v? m?t ph?ng m?y v?i kho?ng 20 m?y th? b?n s? m?t kho?ng?? 60 tri?u cho ri?ng ph?n m?n h?nh m?y t?nh.

Tuy nhi?n n?u b?n tinh t? v? l?a ch?n ???c ??a ch? b?n m?n h?nh m?y t?nh c? uy t?n nh? th? th? c?ng v?i s? ti?n ?? b?n s? c? th? s? h?u m?n h?nh m?y t?nh c? c?u h?nh nh? m?n h?nh m?y t?nh m?i nh?ng gi? th?nh l?i r? h?n m?t n?a.

1.2 M?n h?nh c?- ch?t l??ng t?t

Ch?ng ta ??u bi?t v?i c?c thi?t b? ?i?n t? th? gi? c?ng cao ch?t l??ng c?ng t?t ( c?u h?nh t?t, ?? ph?n gi?i t?t)

Tuy nhi?n b?n v?n c? th? s? h?u c?c thi?t b? n?y v?i gi? r? h?n m?t n?a n?u ch?n mua thi?t b? m?i ( 90%)- Thi?t b? ?? qua s? d?ng. V? ??y l? m?t l?i th? m? nhi?u nh? ??u t? th?nh c?ng khi d? ??nh l?p ??t ph?ng net khi l?a ch?n m?n h?nh m?y t?nh c?

lap dat phong net 30 may

2. B?t m? ??a ch? b?n m?n h?nh m?y t?nh c? uy t?n

Qua nh?ng chia s? ? tr?n b?n ?? nh?n th?y ???c nh?ng l?i th? khi s? d?ng m?n h?nh m?y t?nh c?.H?n l? b?n ?ang mu?n t?m ngay m?t ??a ch? cung c?p thi?t b? n?y uy t?n b?i tr?n th? tr??ng hi?n nay c? kh?ng ?t c?a h?ng, ??a ch? cung c?p thi?t b? n?y. ??y c?ng l? th?ng tin ch?ng t?i mu?n chia s? t?i b?n ? b?i vi?t n?y.

2.1 C?ng ty m?y t?nh Th?ng Long ??a ch? uy t?n chuy?n cung c?p m?n h?nh m?y t?nh c? uy t?n t?i H? N?i.

??y ???c ??nh gi? l? ??a ch? uy t?n chuy?n cung c?p c?c linh ki?n thi?t b? m?y t?nh uy t?n t?i H? N?i.

2.2 Nh?ng l?i th? khi b?n l?a ch?n c?ng ty m?y t?nh Th?ng Long khi mua m?n h?nh m?y t?nh c?

100%  thi?t b? do c?ng ty m?y t?nh Th?ng Long  cung c?p cam k?t l? thi?t b? ch?nh h?ng.

  • Ch?ng t?i cam k?t kh?ng cung c?p thi?t b? ?? qua s?a ch?a.
  • C?c thi?t b?, linh ki?n ??u c? ch?nh s?ch b?o h?nh theo t?ng h?ng m?c.
  • B?o h?nh d?i h?n.
  • Mi?n ph? l?p ??t.
  • H?u m?i t?t.

K?t lu?n:

Hi v?ng v?i nh?ng chia s? v? b?t m? ??a ch? b?n m?n h?nh m?y t?nh c? uy t?n ? ??u H? N?i. B?n c? th?m cho m?nh ??a ch? l?a ch?n khi mua m?n h?nh m?y t?nh c?. M?i th?ng tin c?n t? v?n b?n c? th? tham kh?o th?m t?i https://hanoicomputer.net

Ho?c tr?c ti?p t?i:

M?i Th?ng Tin Li?n H?

??a ch?: S? 416, M1A, K?T Thanh H?, Ki?n H?ng, H? ??ng, H? N?i

Hotline: 024 3520 2401 028 3539 8583

preloader