Lưu trữ thẻ: coin

Các card RTX 3060 sản xuất từ tháng 5 sẽ chỉ hoạt động với driver giới hạn hiệu năng đào coin

Một dòng trong mục ‘những thay đổi của bản vá’ (patch notes) của driver GeForce mới nhất (thông qua Sweclockers) xác nhận rằng các card mới được sản xuất vào tháng 5 sẽ có công nghệ giới hạn tốc độ đào coin của Nvidia. Nvidia cũng ghi dòng đó trong bài đăng vào hồi tháng hai […]

C?c card RTX 3060 s?n xu?t t? th?ng 5 s? ch? ho?t ??ng v?i driver gi?i h?n hi?u n?ng ??o coin

M?t d?ng trong m?c ?nh?ng thay ??i c?a b?n v?? (patch notes) c?a driver GeForce m?i nh?t (th?ng qua Sweclockers) x?c nh?n r?ng c?c card m?i ???c s?n xu?t v?o th?ng 5 s? c? c?ng ngh? gi?i h?n t?c ?? ??o coin c?a Nvidia. Nvidia c?ng ghi d?ng ?? trong b?i ??ng v?o h?i th?ng hai […]

preloader