Lưu trữ thẻ: Cách kiểm tra IP máy tính

Cách kiểm tra IP máy tính

Cách kiểm tra IP máy tính Phương pháp thứ nhất: Từ chính máy tính của mình Cách 1. Kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng cách Sử dụng Command Prompt Tổng quan Tại cửa sổ Run: Gõ ”Windows + R” Gõ tìm kiếm Cmd Nhấn OK Gõ câu lệnh ipconfig Nhấn enter. Cách thực […]

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh Ph??ng ph?p th? nh?t: T? ch?nh m?y t?nh c?a m?nh C?ch 1. Ki?m tra ??a ch? IP m?y t?nh b?ng c?ch S? d?ng Command Prompt T?ng quan T?i c?a s? Run: G? ”Windows + R” G? t?m ki?m Cmd Nh?n OK G? c?u l?nh ipconfig Nh?n enter. C?ch th?c […]

preloader