Lưu trữ Danh mục: HÆ°á»›ng dẫn Kiến thức máy tính

Hướng dẫn Kiến thức máy tính

Cách kiểm tra IP máy tính

Cách kiểm tra IP máy tính Phương pháp thứ nhất: Từ chính máy tính của mình Cách 1. Kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng cách Sử dụng Command Prompt Tổng quan Tại cửa sổ Run: Gõ ”Windows + R” Gõ tìm kiếm Cmd Nhấn OK Gõ câu lệnh ipconfig Nhấn enter. Cách thực […]

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh Ph??ng ph?p th? nh?t: T? ch?nh m?y t?nh c?a m?nh C?ch 1. Ki?m tra ??a ch? IP m?y t?nh b?ng c?ch S? d?ng Command Prompt T?ng quan T?i c?a s? Run: G? ”Windows + R” G? t?m ki?m Cmd Nh?n OK G? c?u l?nh ipconfig Nh?n enter. C?ch th?c […]

TẮT UPDATE WINDOW 10 VĨNH VIỄN CHỈ BẰNG VÀI THAO TÁC

TẮT UPDATE WINDOW 10 VĨNH VIỄN CHỈ BẰNG VÀI THAO TÁC Window 10 luôn luôn cập nhật, nếu bạn sử dụng một máy tính có cấu hình ở mức khá trở lên thì việc này hoàn toàn vô hại, thậm chí vô cùng hữu ích. Nhưng nếu ai đang sở hữu máy tính cấu hình […]

T?T UPDATE WINDOW 10 V?NH VI?N CH? B?NG V?I THAO T?C

T?T UPDATE WINDOW 10 V?NH VI?N CH? B?NG V?I THAO T?C Window 10 lu?n lu?n c?p nh?t, n?u b?n s? d?ng m?t m?y t?nh c? c?u h?nh ? m?c kh? tr? l?n th? vi?c n?y ho?n to?n v? h?i, th?m ch? v? c?ng h?u ?ch. Nh?ng n?u ai ?ang s? h?u m?y t?nh c?u h?nh […]

S?a ch?a m?y t?nh t?i nh? 24/24h uy t?n t?i H? N?i 024 3520 2401

S?a ch?a m?y t?nh t?i nh? c?a M?y t?nh H? N?i ?bao g?m: Edit m?y t?nh error not up, treo, kh?i ??ng l?i, ch?y ch?m m?y T? v?n v? n?ng c?p m?y t?nh theo y?u c?u c?a kh?ch h?ng M?y t?nh d? li?u b? m?t do x?a nh?m, format, fdisk Install Windows, Word, Exel, Font, […]

Sửa chữa máy tính tại nhà 24/24h uy tín tại Hà Nội 024 3520 2401

Sửa chữa máy tính tại nhà của Máy tính Hà Nội  bao gồm: Edit máy tính error not up, treo, khởi động lại, chạy chậm máy Tư vấn và nâng cấp máy tính theo yêu cầu của khách hàng Máy tính dữ liệu bị mất do xóa nhầm, format, fdisk Install Windows, Word, Exel, Font, […]

preloader