Author Archives: HÀ NỘI

Li?n h? v?i ch?ng t?i

hanoicomputer

Li?n h? v?i ch?ng t?i, t?i C?ng ty TNHH MTV M?y t?nh H? N?i M? s? doanh nghi?p: 2400911882 ?i?n tho?i: 024 3520 2401 028 3539 8583 035 495 7777 Kinh Doanh 1: Mr. Huy 035 ? 495 ? 7777? (8h00- 20h30, Th? 2 ? CN) Kinh Doanh 2: Mr. B?nh 024 ? 3520 ? […]

Liên hệ với chúng tôi

hanoicomputer

Liên hệ với chúng tôi, tôi Công ty TNHH MTV Máy tính Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 2400911882 Điện thoại: 024 3520 2401 028 3539 8583 035 495 7777 Kinh Doanh 1: Mr. Huy 035 – 495 – 7777  (8h00- 20h30, Thứ 2 – CN) Kinh Doanh 2: Mr. Bình 024 – 3520 – […]

M?u h?p ??ng kinh t? m?i nh?t 2021

Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2021

M?u h?p ??ng kinh t? m?i nh?t 2021   Gi?i thi?u m?u? H?p ??ng kinh t? ?k? k?t gi?a c?c ??ng th?i l? doanh nghi?p, t? ch?c,? d?a tr?n nh?ng y?u c?u kh?c kinh doanh m? c? th? ch?nh s?a c?c ti?u ?? c?a ??ng ph? h?p v?i n?i dung, ph?m vi c?a h?p ??ng […]

Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2021

Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2021

Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2021   Giới thiệu mẫu  Hợp đồng kinh tế  ký kết giữa các đồng thời là doanh nghiệp, tổ chức,… dựa trên những yêu cầu khác kinh doanh mà có thể chỉnh sửa các tiêu đề của đồng phù hợp với nội dung, phạm vi của hợp đồng […]

Contact Me on Zalo
Gọi ngay